Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОУ "Любен Каравелов", ул. Хан Аспарух" № 50, За: Кремена Боянова, Мая Льондева, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 71412, E-mail: karavelov.sv@abv.bg

Място/места за контакт: гр. Свиленград, ул. Иван Вазов" № 38

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, инидивидуална опаковка-тип „Закуска” всеки учебен ден за учениците от І до ІV клас на ОУ"Любен Каравелов” гр.Свиленград”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ежедневно доставяне на 74 броя закуски на ден за учениците от ПГ, 1 до 4 клас - при прогнозен брой 160 учебни дни при максимална стойност на една закуска от 0,34 лв. без ДДС. Точният брой на необходимите за деня закуски е в зависимост от броя на присъстващите за деня ученици. Уточнява се бройката в 8.00 часа на съответният ден.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4025 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Свиленград, ул. Хан Аспарух" № 50, ОУ"Любен Каравелов"

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Храната да бъде приготвяна съгласно “Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, издателство “Техника”, 2002 г. и храната да съответства на грамажа спрямо възрастовата група на учениците, съгласно изискването за балансирано и рационално хранене. 2. Седмичните менюта да бъдат изготвени съвместно от медицинското лице на училището и представител на изпълнителя. 3. Седмичното меню да се изготвя в съответствие с изискванията на: - Наредба №23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр.63 от 2.08.2005 г. - Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците, издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр.63/07.09.2009 г., в сила от 15.09.2009г. - Наредба №9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските градини и училищата, издадена от Министерството на земеделието и храните, обн. ДВ. бр.73/20.09.2011 г., в сила от 20.10.2011 г. 4. Храната се приготвя в деня на доставката й. Не се допуска предлагане на храна от предишния ден. 5. Закуските да са разнообразни и да не се повтарят в рамките на една седмица. 6. Храни съдържащи, съставени или произведени от ГМО, не се допускат за хранене на деца. 7.Да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни. 8.Пакетираните храни, доставяни на детските заведения и училищата, трябва да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 136 от 19 юли 2000 г. (ДВ, бр. 62 от 2000 г.). Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката. Не се допускат храни, които са с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на трайност. 9. Да гарантира пълна подмяна на готовата храна с отклонение в качеството. Изисквания към участника: 1. Храната да се доставя от обекти, регистрирани по чл.12 от Закона за храните. Във вразка с § 2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗБАБХ, се приемат и удостоверения от РИОКОЗ, издадени до влизане в сила на ЗБАБХ(25.01.2011г.), за срока, за кото са издадени 2. Участникът трябва да притежава разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността на храните. 3. Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт, необходим за извършване на доставките, както и валидни разрешителни за превоза на хранителни стоки, издадени от Българска агенция по безопасност на храни – Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно Закон за ветеринарно – медицинската дейност и Регламент (ЕО) №852/2004. Във връзка с § 2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗБАБХ, се приемат и удостоверения от РИОКОЗ, издадени до влизане в сила на ЗБАБХ(25.01.2011г.), за срока, за които са издадени 4. Всяка доставка да бъде придружена с декларация(свободен текст), в която изпълнителят декларира, че храната е приготвена при спазване на санитарно-хигиенния режим на РБългария за производство на хранителни продукти. 5. При транспортирането на храните се спазват изискванията на приложение ІІ, глава ІV на Регламент (ЕО) №852/2004 на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB L 139, 30.4.2004 г.) и глава трета, раздел ІV на Наредба №5 / 25.05.2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр.55 от 07.07.2006 г.) 6. При всяка доставка се съставя приемо – предавателен протокол в 2 екземпляра /по един за Възложителя и Изпълнителя/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2012 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/09/2012