Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул. "България"№32, За: Розалина Караиванова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация,стая 308

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на работно облекло за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети, ОП “Благоустрояване и озеленяване” и Дейност “Социални услуги - Свиленград.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18110000

Описание:

Работно облекло


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Работно облекло за ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети:Полугащиризон -6бр.,Панталон - зимен -4бр.,Панталон - летен - 4бр.,Яке -10бр.,Тениска-10бр.,Блуза с дълъг ръкав -4бр.,Елек-86бр.,Престилка-предник-122бр.,Готварско боне-108бр.,Куртка с панталон-6бр.,Панталон с туника/къс ръкав/ -85бр.,Туника с дълъг ръкав и панталон-85бр.,Манта с пантало- 1 Работно облекло за Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”:Зимен работен костюм /комплект/-71бр.,Летен работен костюм /комплект/ -57бр.,Дамски летен комплект-39бр.;Работно облекло за ел. техници и заварчик:яке-5бр., полугащиризон-1бр.,панталон-7бр. Работно облекло за нуждите на работниците и служителите в дейност “Социални услуги”:Дамски панталон /летен/-66бр.,Дамска туника /с къс ръкав/-66бр.,Готварска шапка- 7бр.,Защитна престилка-7бр.,Дамски панталон /зимен/ -66бр.,Дамска туника /с дълъг ръкав/-66бр., Мъжки полугащиризон /зимен/-11бр.,Полушуба /яке/-11бр.,Тениска-11бр.,Панталон /летен/-11 бр.;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25233 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр.Свиленград - франко складовете на ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети, Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" и Дейност "Социални услуги"

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обществената поръчка се състои в извършване на доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити: ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети, Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" и Дейност "Социални услуги" . Видовете артикули и изискванията към тях са подробно описани в техническото задание. Качеството на предлаганото от участниците работно облекло и съответствието на неговите характеристики с посочените в техн. задаие изисквания на Възложителя трябва да могат да бъдат доказани при необходимост с протоколи от изпитване на плата, по указаните в заданието методи на изпитване. Означаването на размера на работното облекло да се извърши съгласно БДС EN 13402-3:2005. Облеклото задължително да е с етикети, съдържащи: производител, състав на основния материал, размер, символика на поддържане на изделието.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/09/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/09/2012