Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул."България"№32, За: Розалина Караиванова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация,стая №308

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на обувки за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити:ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети и ОП “Благоустрояване и озеленяване” - Свиленград.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18800000

Описание:

Обувни изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Гумени ботуши – ниски-7бр.;Медицинско сабо – мъжко - фелдшер-1бр.;Обувки - затворени без връзки - фелдшер -1бр.;Обувки – затворени с връзки-10бр.; Чехли -85бр.;Медицинско сабо - дамско -85бр.;Гуменки -6бр.;Мъжки сандали-4бр.;Обувки за ел. техници -5бр.;Летни обувки с гумени ходила -96бр.;Зимни обувки полуботи -71бр.;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8866 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

До складовете на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити ЦДГ, Детски ясли, Здравни кабинети и Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" - Свиленград.

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обществената поръчка се състои в извършване на доставка на обувки за нуждите на работниците и служителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити: ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети и Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване” – Свиленград./Видовете артикули са описани подробно в техн. задание./ Работните обувки трябва да притежават необходимата степен на защита според типа и работното място. За целта, работните обувки трябва да съответстват на европейските стандарти, както и на всички други допълнителни спецификации - EN ISO 20344 и SB /указващ минималните изисквания/. Участниците трябва да предложат гаранционен срок на доставените обувни изделия, който да не е по-малък от 6 (шест) месеца, считано от датата на получаване от Възложителя. В рамките на гаранционния срок рекламациите се уреждат чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламирания чифт с нов за сметка на Изпълнителя в 15 (петнадесет) дневен срок от предаването от Възложителя на дефектиралото изделие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/09/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/09/2012