Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Район "Красна поляна"-СО, гр. София, ул. "Освобождение" №25, За: Людмил Йончев- главен инженер на район "Красна поляна", Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217213, E-mail: toa_krpoliana@mail.bg, Факс: 02 9217244

Място/места за контакт: Район "Красна поляна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача: www.krasnapoliana.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дейности по проектиране и изпълнение на СМР за реконструкция и модернизация на детски площадки в 128 ОДЗ, р- н Красна поляна"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Проектирането и обема СМР са подробно описани в техническите условия, които са обявени на www.krasnapoliana.com.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

90000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, район "Красна поляна" в двора на 128 ОДЗ

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1 .Участниците да са направили предварителен оглед на обекта за запознаване със специфичните условия за изпълнение на обществената поръчката. 2.Квалификационни изисквания към участниците-да имат опит в реализирането на обекти от подобен характер; да притежават ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката. а/За проектантите по всички части да бъдат представени: Удостоверения за проектантска правоспособност за 2012 г. Застраховки за проектирането. Препоръки или списък за / проектиране/ изпълнени подобни обекти б/за техническия ръководител – копие от диплом, и трудово договор с който е назначен от строителя за техническо ръководство в съответствие с чл. 163 а, ал.1 и 4от ЗУТ в/ Да се представи лиценза на сертифициращата фирма г/ строителят да представи - регистрация в камарата на строителите за строителство на обекти най -малко пета категория през 2012г. - сертификат за система по управление на качеството по изискванията на ISO 9001:2008 - сертификат за система за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS18001:2007 - сертификат за система за управление на околната среда ISO 14001:2004 Препоръки и/или списък на изпълнени подобни обекти, както и други доказателства доказващи ресурсните и организационни възможности за изпълнение на поръчката. 3. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда/ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/09/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Главен инженер на района- Людмил Йончев, тел.02 9217213 Секретар на района - Любомир Борисов, тел. 02 9217218

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/09/2012