BG-Хасково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление Хасково, бул. "Съединение" № 38, За: инж. Живко Боговски, РБългария 6300, Хасково, Тел.: 038 624037, E-mail: prrp_haskovo@abv.bg, Факс: 038 663631

Място/места за контакт: ОПУ Хасково

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Избор на изпълнител за консултанска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект : "Реконструкция на път II-76 Българин - Харманли, участък от км 57+727 до км 60+806,40"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на услугата - упражняване независим строителен надзор в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и означава дейностите по:1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите актове / вкл. и контрол на строителните продукти, влагани в строежа, както и на извършените СМР/;2. Координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация;3.Осъществяване на геодезическо заснемане на обекта; 4.Изготвяне на технически паспорт на строежа, съгласно наредба №5/28.12.2006 г;5.Управление на изпълнението на проекта;6. Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;7.Други задължения предвидени в договора и законовите разпоредби.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Хасково

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 1.1. Оборот от услуги като строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции , сходно с предмета на поръчката , сумарно за последните 3 /три/ години /2009, 2010 и 2011 г/ не по- малко от 185 000 /сто и осемдесет и пет хиляди/ лв. без ДДС. Доказва се със Справка. 1.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по т.1.1.трябва да бъде изпълнено общо от обединението или от участник в него. 2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните ДОКУМЕНТИ: 2.1.заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 /три/ финансови години / 2009,2010 и 2011 г/, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: 2.1.1.заверено копие на балансите за последните 3/три/ финансови /2009, 2010 и 2011 г/ години; 2.1.2.заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 /три/ финансови години /2009,2010 и 2011 г/; 2.1.3.заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводителя, заверил финансовите отчети за последните 3 /три/ финансови години /2009,2010 и 2011 г/; 3.Участника да притежава ЛИЗЕНЗ от ДНСК за извършване на строителен надзор и СПИСЪК на съответните специалисти. 4.Да разполага с екип за изпълнение на консултантската услуга: технически лица , осигуряващи техническото ръководствопри изпълнение на консултантката услуга, включително лица, отговарящи за контрола на качеството /ключови специалисти/, свързанис предмета на поръчката, с необходимата квалификация и професионален опит.СПИСЪК на екипа. 5. През последните 3 /три/ години 2009,2010 и 2011 г /да е изпълнил поне 4/четири/ договора като консултант с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, при ново строителство, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътища от I,II и III клас от РПМ , общинска пътна мрежа, автомагистрали, авиописти,мостове - Приложение № 7.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/09/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания:1. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46,чл. 47 и чл. 48 от ЗОП., което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелства / по образец на Приложение №№1,2,3/; 2. Срок на валидност на офертите - 90 /деветдесет/ дни от датата на подаването им; 3. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя.;4.Участник, който не отговаря на изискванията на Възложителя не се класира; 5. Участникът избран за изпълнител, при сключване на договора следва да представи: Документи по чл. 47, ал.9 от ЗОп; Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията се представя в една от следните форми - банкова гаранция по образец, съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Хасково IBAN:BG80UNCR 75273385023032 BIG: UNCRBGSF; ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1,2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложение №№1,2 и3 , попълнени от лицата, съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Приложение №4; 4. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 5. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6; 6. Списък на изпълнени поръчки /договори/ с идентичен характер на настоящата , които да бъдат доказани чрез възлагателни писма, договори или референции на Възложителя, съгласно Приложение № 7 в т. ч. и мин. изисквания на Възложителя. 7. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми - банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 11 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Хасково; IBAN: BG80UNCR 75273385023032; BIG: UNCR BG SF; 8. Проект на договор, подпечатан и подписан на всяка страница от участника без цената - Приложение № 9; 9. Приложение № 8 - Административни сведения 10. Документи за доказване на икономическо и финансово състояние , съгласно раздел III в т. ч. и Справка за оборота - т. 2,3,4,5 от раздел III. 11. Списък на документите, съдържащи се в офертата 12.Участникът може да добави друга допълнителна информация , която счита за важна и полезна. ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: 1. офертата и всички останали документи към нея трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик.2. Ценовото предложение , съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик поставен в плика с офертата. 3. Върху плика - оферта трябва да бъде отбелязано наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за коята се представя oфертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Областно пътно управление Хасково, бул. Съединение № 38 гр. Хасково до 12,00 часа на датата посочена в Раздел III. Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление Хасково предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на АПИ: http://api.government.bg/publichni_pokani.php, Раздел "Публични покани", до изтичане на срока на валидност посочен в раздел IV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/09/2012