BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, ул. "Никола Й. Вапцаров" № 3А, За: Янакиева, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253; 08140 2290/125/, E-mail: borovo@borovo.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Кмет на община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основен ремонт на общинска пътна мрежа: включва ремонтни дейности по определени от Възложителя обекти от ОПМ, които включват: Фрезоване стара асфалтова настилка, Полагане на плътен асфалтобетон за изкърпване, Полагане на неплътен асфалт, като конкретните видове строително-ремонтни дейности за всеки обект са описани в подробна количествена сметка. Обектът е ІV категория, съгласно Наредба №1 /2003г. Подробно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническа спецификация на обекта и Количествената сметка достъпни в профила на купувача.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обектите за основен ремонт от общинската пътна мрежа са както следва: 1.RSE 1001-50004 / ІІІ-5402, Ценово-Обретеник /Обретеник-Горно Абланово-Батин/ от 0+000 до 17+800 /17.800 км/; 2.RSE 2002-50008 / І-5, Тръстеник-Бяла/-Екзарх Йосиф /RSE1001/ от 0+000 до 8+000/ 8.000 км/; 3.RSE 1003-50012/3/ /І-5, Обретеник-Бяла/Волово-Граница общ.(Борово-Бяла)-Ботров-Бяла /І-5/ от 0+000 до 6+400 /6.400 км/; 4.RSE 2006-51027 /ІІІ-5101, Пет кладенци-Борово/Борово- граница общ. (Борово–Две Могили)- / RSE1082/ от 0+000 до 5+600 / 5.600 км/. Видовете работи са съгласно Техническа спецификация на обекта и Количествената сметка. Цялата документацията е достъпна в профила на купувача www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

78666 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общинска пътна мрежа в община Борово, съгласно Техническата спецификация.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Квалификационни изисквания към участниците: 1. Наличие на опит в строителството с предмета на поръчката – да има изпълнени не по-малко от 3 (три) договора за СРР с предмета на поръчката през последните 3 /три/ години общо. 2. Наличие на оборот от СРР с предмета на поръчката за последните 3 /три/ години общо в размер на не по-малко от 200 000 лева. без ДДС. 3. Да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да притежава актуален лиценз за категорията на строежа /четвърта категория/. 4. Липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП; 5. Валидна застраховка за професионална отговорност на участника или неговите подизпълнители (ако има такива) по чл.171 от ЗУТ за срока на договора. Изисквания за качество: СРР да отговарят на нормативните изисквания и стандарти за строителство - да се спазва Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СРР. Участникът да предложи гаранционни срокове за всички видове СРР, предвидени за изпълнението на обекта, които да не са по-малки от тези определени в Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участникът да предложи срок за изпълнение на обществената поръчка не по-дълъг от 90 и не по-кратък от 15 кал.дни от сключване на договора до окончателното му изпълнение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за Комплексна оценка на офертите и относителната им тежест: П1 - Организация за изпълнение на поръчката – 50%; П2 - Срок за изпълнение – 5%; П3 - Цена за изпълнение на СМР – 40 %; П4 – Размер на авансово плащане – 5%. Комплексна оценка = П1+ П2 + П3+П4. Начин на оценка и класиране на офертите по получената комплексна оценка: съгласно Методиката за оценка - Приложение № 7. Същата е достъпна в профила на купувача www.borovo.org/bg/news/oporachki.html

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/09/2012 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Получените оферти ще бъдат отворени на 10.09.2012г. от 15:30ч. Срокът на валидност на офертата е не по-малко от 90 кал. дни от крайния срок за получаване. Офертата трябва да съдържа следните ДОКУМЕНТИ, представени в следната последователност: 1.Списък на документите, представени в офертата, подписан от участника; 2.Административни сведения за участника – Приложение № 1; 3.Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; 4.Документ за регистрация по ДДС, ако е регистриран; 5.Справка-Декларация за общия оборот и оборота от изпълнение на СРР с предмета на поръчката с приложени към нея ОПР и баланс за 2011г., 2010г., 2009г. ; 6.Списък-Декларация на изпълнени договори с предмета на поръчката за последните 3 години, който да съдържа договор, предмет, възложител и стойност, придружен с референции от възложители, копия на договори и Акт 15 за съответния обект; 7.Списък-Декларация на техническото оборудване, което се предвижда за изпълнението; 8.Списък-Декларация на специалистите, които ще участват в изпълнението на поръчката; 9.Застрахователна полица за застраховка професионална отговорност на участника или неговите подизпълнители (ако се предвиждат такива) по чл. 171 от ЗУТ за срока на договора; 10.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП – Приложение № 5; 11.Декларация за съгласие с проекта на договор – в свободен текст.12.Техническа спецификация – подписана и подпечатана на всяка страница от участника – Приложение № 4; 13.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – в свободен текст; 14.Декларация за участие/неучастие на подизпълнител/и и декларация за съгласие за участие от подизпълнителя/ите, ако е приложима – в свободен текст. 15.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 със съдържанието, подлежащо на оценка съобразно критериите и методиката за оценка; 16.Ценова оферта, придружена с КСС и анализи на единичните цени – Приложение № 3; 17.Удостоверение за вписване в ЦПРС. !Кандидат, който не отговаря на изискванията може да бъде отстранен от участие в процидурата.! При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. ! При сключване на договор определеният за изпълнител представя Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката без ДДС.! Изброените документи се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, представляващото лице, ЕИК, адреса и телефон/факс за контакти с участника, както и точното наименование на предмета на настоящата поръчка. Офертите на участниците се подават и приемат в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени от Възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Тези обстоятелства се отбелязват в във входящия регистър. Методиката, приложенията, количествената сметка и техническите условия за изпълнение на поръчката са достъпни в профила на купувача http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/09/2012