Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.veliko-turnovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проект за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи Регионална система за управление на отпадъците, разположени на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ.Велико Търново. Целта на обществената поръчка е да се създаде законосъобразна и ефективна организационна среда за привличане на външно финансиране за проекта от фондовете на Европейския съюз и за цялостната му реализация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79421200

Описание:

Услуги по разработване на проекти, без строителните


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изготвяне на пълни комплекти документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проект за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи Регионална система за управление на отпадъците, разположени на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с.Шереметя, общ.Велико Търново в съответствие с изискванията на ЗОП и Техническите спецификации - неразделна част от настоящата покана, а именно: 1. Открита процедура за избор на изпълнител на Техническа помощ за управлението на проекта; 2. Открита процедура за избор на изпълнител на мерките за информация и публичност; 3. Открита процедура за избор на изпълнител на одит на проекта; 4. Открита процедура за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор в съответствие с изискванията на ЗУТ; 5. Процедури на договаряне без обявление за упражняване на авторски надзор при изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците и елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура. 6. Открита процедура за избор на изпълнител на строително-монтажни работи по договорните условия на ФИДИК – Червена книга; 7. Открита процедура с обособени позиции за избор на изпълнител за доставка и монтаж на технологично оборудване; 8. Открита процедура с обособени позиции за избор на изпълнител за доставка на транспортна техника и механизация за етапа на експлоатация, и контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци; 9. Открита процедура за избор на изпълнител за доставка на компютърна техника, периферни устройства и специализиран софтуер. Възложителят има право по своя преценка да избере други видове процедури за възлагане, вместо изброените, както и да не провежда една или повече от изброените обществени поръчки, или да реши да обедини някои от тях. Възложителят има право по своя преценка да видоизмени обектите на обществените поръчки. Преценката на Възложителя за промени в обекта на настоящата обществена поръчка е ограничена в рамките на изискванията на финансиращите институции и на съответния управляващ орган. Изпълнителят на настоящата поръчка и членовете на неговия екип няма да имат право да участват като изпълнители или подизпълнители на която и да е от изброените обществени поръчки.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В процедурата за възлагане на поръчката могат да участват български или чуждестранни физически и/или юридически лица, както и техните обединения. 2. Документациите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки трябва да се изработят съгласно действащото българско специфично и общо законодателство и най-добрите практики и в съответствие с Техническите спецификации, представляващи неразделна част от настоящата покана. 3. Срок за изпълнение 120 календарни дни. 4. Участникът трябва да се запознае с всички указания и условия за участие в публичната покана и Техническите спецификации и да се придържа точно към тях при изготвяне на офертата. Представянето на офертата ще се счита за съгласие на участника с всички изисквания и условия на Възложителя, съдържащи се в поканата и спецификациите. Отговорността за точното разучаване и разбиране на условията и изискванията се носи единствено от участника. Поставянето от участника на условия и изисквания, неотговарящи на обявените такива, води до отстраняването му. 5. Участникът трябва да сформира екип от експерти с указаните в настоящата покана образование и квалификация за изпълнение на всички задачи съгласно поставените цели и очакваните резултати. 6. В предложението си участникът следва да опише организацията и методологията, които смята да приложи при изпълнението на поръчката, като представи обосновка съобразно съдържанието на Техническите спецификации и опише методите и системите за организация и оперативен контрол, които ще приложи за гарантиране качественото и срочно изпълнение на поръчката и конкретните дейности, които ще бъдат извършени за изпълнение предмета на поръчката с очакваните резултати от всяка от тях. В предложението си участникът трябва да дефинира конкретните задължения и отговорности на експертите при изпълнение на всички описани от него дейности, както и допълнителните ресурси, при оценка за необходимост от такива, които възнамерява да използва при изпълнението. В своето предложение участникът трябва да представи анализ на възможните рискове, които могат да доведат до забава или некачествено изпълнение на поръчката, и да опише мерки за тяхното предотвратяване или преодоляване. 7. Участникът има право да използва подизпълнители. В предложението той трябва да посочи вида работа, която ще изпълняват и дела на участието им. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно предложение. 8. Предложената цена за изпълнение на поръчката не трябва да надвишава прогнозната стойност в лева без ДДС. Предлаганата цена да бъде в лева без ДДС и да включва всички необходимо присъщи разходи, независимо от какво естество са, свързани с качественото и срочно изпълнение на предмета на поръчката. Допуснатите грешки и пропуски от участника, установени при предварителния контрол върху процедурите от АОП, се отстраняват от участника за негова сметка. 9. Изискванията за изпълнение на поръчката се определят с Техническите спецификации и договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Икономически най-изгодната оферта” е тази оферта, която е получила най-висока стойност на Комплексната оценка (КО). КО има максимална стойност 100 точки. КО за всяко предложение представлява сбор от получените оценки на предложението по всеки един от показателите и се изчислява въз основа на формулата: КО = П1+П2. П1 и П2 са оценките по показателите, формиращи КО, както следва: 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката П1 с максимална стойност 65 точки и относителна тежест 65% в КО. 2. Предложена от участника цена в лева без ДДС П2 с максимална стойност 35 точки и относителна тежест 35% в КО. Оценяването на офертите по показател П1 ще се извършва по формулата П1=П1.1+П1.2+П1.3+П1.4+П1.5. П1.1 е оценка на организацията и методологията, които участникът смята да приложи при изпълнението на поръчката, съобразно представената обосновка и има максимална стойност 10 точки. П1.2 е оценка на описаните методи и системи за организация и оперативен контрол, които участникът ще приложи за гарантиране качественото и срочно изпълнение на поръчката и има максимална стойност 15 точки. П1.3 е оценка на описаните конкретни дейности, които ще бъдат извършени за изпълнение предмета на поръчката с очакваните резултати от всяка от тях и има максимална стойност 15 точки. П1.4 е оценка на дефинираните от участника конкретни задължения и отговорности на експертите при изпълнение на описаните дейности и на допълнителните ресурси, при оценка за необходимост от такива, които възнамерява да използва при изпълнението, и има максимална стойност 15 точки. П1.5 е оценка на представения анализ на възможните рискове, които могат да доведат до забава или некачествено изпълнение на поръчката, и описаните мерки за тяхното предотвратяване или преодоляване и има максимална стойност 10 точки. Оценяването на офертите по показателя П2 се определя по формулата: П2=(най-ниска предложена цена/цена предложена от участника)*35. Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула се закръглят към втория знак след десетичната запетая. На първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока КО. „Икономически най-изгодната оферта” е тази оферта, която е получила най-висока стойност на Комплексната оценка (КО). КО има максимална стойност 100 точки. КО за всяко предложение представлява сбор от получените оценки на предложението по всеки един от показателите и се изчислява въз основа на формулата: КО = П1+П2. П1 и П2 са оценките по показателите, формиращи КО, както следва: 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката П1 с максимална стойност 65 точки и относителна тежест 65% в КО. 2. Предложена от участника цена в лева без ДДС П2 с максимална стойност 35 точки и относителна тежест 35% в КО. Оценяването на офертите по показател П1 ще се извършва по формулата П1=П1.1+П1.2+П1.3+П1.4+П1.5. П1.1 е оценка на организацията и методологията, които участникът смята да приложи при изпълнението на поръчката, съобразно представената обосновка и има максимална стойност 10 точки. П1.2 е оценка на описаните методи и системи за организация и оперативен контрол, които участникът ще приложи за гарантиране качественото и срочно изпълнение на поръчката и има максимална стойност 15 точки. П1.3 е оценка на описаните конкретни дейности, които ще бъдат извършени за изпълнение предмета на поръчката с очакваните резултати от всяка от тях и има максимална стойност 15 точки. П1.4 е оценка на дефинираните от участника конкретни задължения и отговорности на експертите при изпълнение на описаните дейности и на допълнителните ресурси, при оценка за необходимост от такива, които възнамерява да използва при изпълнението, и има максимална стойност 15 точки. П1.5 е оценка на представения анализ на възможните рискове, които могат да доведат до забава или некачествено изпълнение на поръчката, и описаните мерки за тяхното предотвратяване или преодоляване и има максимална стойност 10 точки. Оценяването на офертите по показателя П2 се определя по формулата

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/09/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата покана са техн. спецификации и образци на документи, публикувани на сайта на Община В.Търново на интернет адрес http://veliko-turnovo.bg. Офертата се представя от участника в запечатан непрозрачен плик лично или с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес на Възложителя, предмет на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон. Срок на валидност на офертата: не по-малък от 60 календарни дни след крайния срок за приемане на оферти. Не се допускат до участие оферти, неотговарящи на изискванията на чл. 101в от ЗОП или на Възложителя. Оферта, постъпила в незапечатан или разкъсан плик, или след крайния срок, не се приема и се връща на участника. Място и срок за подаване на офертите: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Център за услуги и информация на граждани до 17.00 ч. на 24.08.2012 г. В офертите не се допускат варианти. Всички документи се представят в оригинал или заверено копие (върху копието трябва да са изписани „Вярно с оригинала”, име на представляващия участника, датата на заверка и да са поставени собственоръчен подпис със син цвят на представляващия и свеж печат). Цялата документация се номерира с единна номерация в горния десен ъгъл на страницата. Офертата трябва да съдържа: Плик №1 „Документи и Техническо предложение”: Списък на документите; Удостоверение за акт.състояние с дата, предшестваща подаването на офертата до 3 месеца или посочен ЕИК (за физ. лице – копие от документ за самоличност); Договор за създаване на обединение, ако участникът участва като обединение, нерегистрирано като самост.юрид. лице. Договорът трябва да е нотариално заверен, в него да са посочени Възложителя и предмета на поръчката, за която се обединяват участниците в обединението, да са определени водещ член и представляващ обединението, да е отразено, че всички съдружници отговарят заедно и поотделно за изпълнението на поръчката и са длъжни да останат в обединението за целия период на изпълнението на поръчката, че не могат да бъдат приемани други съдружници в обединението по време на изпълнението на поръчката; Административни сведения – Образец №1; Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП – Образец №4; Техническо предложение - Образец №2; Декларация от участника за или липса на подизпълнители, които ще участват в изпълнение на поръчката; Декларации от подизпълнителите за съгласие за участие; Списък на основните експерти – членове на екипа на участника за изпълнение на поръчката. Участникът следва да разполага с екип от експерти, както следва: 1. Експерт с обр.степен „магистър по право” с минимум 5 години специфичен опит по предприсъединителни или оперативни програми на ЕС в областта на подготовката на тръжни документации, документации за обществени поръчки; 2. Експерт с обр.степен „магистър” в сферата на строителството (стр.инженер), с минимум 3 години проф.опит и с доказан опит в управлението на проекти; 3. Експерт с обр.степен „магистър” в сферата на икономиката с минимум 3 години проф.опит; 4. Експерт с квалификация в областта на договорните условия на ФИДИК (FIDIC); 5. Експерт с доказан опит в техническата помощ и управлението на проекти по програмите на ЕС. Списъкът трябва да съдържа информация за притежаваното от членовете на екипа образование, квалификация, проф.опит и длъжност в екипа и да е придружен с подписани от експертите декларации за ангажираност по поръчката и професионални автобиографии с приложени към тях заверени копия на документи, доказващи съдържанието им и изпълнението на изискванията за квалификация и опит (в съответствие с изискванията към съотв.експерт - дипломи, трудови и осигурителни книжки, удостоверения, списъци на управлявани проекти, други). По преценка на участника при наличие на необходимата квалификация член на екипа може да изпълнява функциите на един или повече експерти; Проект на договор – Образец № 5, подписан и подпечатан от участника, без посочена цена. Плик № 2 „Предлагана цена”: Ценово предложение - Образец № 3

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/09/2012