Версия за печат

BG-Чепеларе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, ул. "Беломорска" 44Б, За: Цветана Метаксинова, Р България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 8280, E-mail: mail@chepelare.bg, Факс: 03051 8279

Място/места за контакт: Чепеларе, ул. "Беломорска" 44Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chepelare.org.

Адрес на профила на купувача: www.chepelare.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Рехабилитация на на улици "Бор" и "Дичо Петров" в гр. Чепеларе

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45233200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По приложена количествено-стойностна сметка за видове дейности в точка 2 "Единични цени за следните видове дейности както следва" от Офертата - Образец 1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

263954 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Чепеларе

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и др. Необходимо е да се вземат предвид и следните изисквания : 1.възможност за полагане на пластове с различна дебелина 2.осигуряване на добра връзка със старото покритие 3.бързо провеждане на ремонтите и пускане на движението Преди полагането на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща равнинноста и носимоспособността е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката. Повредите биват: разрушениия, деформации и др. Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки и кръпки. Участниците трябва да имат изпълнени поне три договора за обекти със същия предмет и стойност на изпълнение през последните три години. Участниците трябва да представят линеен график за изпълнение, отразяващ предложението на участника за създаване на организация за изпълнение на рехабилитацията Кандидатите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи минимум трета категория от транспортната и благоустройствена инфраструктура. Участниците тряба да представят копия на сертификати: - ISO 9001: 2000 за система за управление на качеството в строителството /или еквивалент/; - ISO 140001:2004 за въведена система за управление на околната среда/или еквивалент/; - OHSAS 18001:2007 сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа/или еквивалент - SA 8000:2001 за въведена система за управление на социалната отговорност /или еквивалент/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/09/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При подготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към условията, обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; - Оферта по чл. 101а, ал. 2 за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП – Образец № 1; - Административни сведения – Образец № 2; - Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК) - Информация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Образец № 3; - Декларация от подизпълнител за съгласие за участие ( ако такъв ще бъде използван) - Образец 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - Образец № 5; - Списък на наличната техника /собствена и наета/, която участникът ще използва при изпълнение на строителството – Приложение № 1; - Списък на лицата, пряко ангажирани в строителството, в това число ръководен персонал и преки изпълнители – Приложение № 2; - Списък на изпълнените от участника обекти със същия предмет, начин на изпълнение и стойност през последните 3/три/ години – Приложение № 3; - Проект на договора - парафиран-Приложение 4; - Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи минимум трета категория строежи от транспортната и благоустройствена инфраструктура – заверено от участника копие. - Участниците представят копия на сертификати: - ISO 9001: 2000 за система за управление на качеството в строителството /или еквивалент/; - ISO 140001:2004 за въведена система за управление на околната среда/или еквивалент/; - OHSAS 18001:2007 сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа/или еквивалент - SA 8000:2001 за въведена система за управление на социалната отговорност /или еквивалент/ При сключване на договора участникът избран за изпълнител трябва да предостави Документи от съответните компетентни органи, съгласно чл. 47, ал.1. т. 1 и Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Офертата се представя в непрозрачен запечатан плик в Деловодството на Община Чепеларе, ул. “Беломорска” 44Б, стая 17 от участника или упълномощен негов представител лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер. Върху плика следва да се посочи предмета на поръчката, името на участника, седалище и адрес на управление (за физическо лице - постоянен адрес), адрес за кореспонденция, телефон, факс и адрес на електронна поща.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/09/2012