Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул."България" № 32, За: Милена Янева, Грозденка Дюлгерова, Република България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74331; 0379 74308, E-mail: europroject_svgr@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая № 316

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД” във връзка с Договор № BG161PO001/4.1-05/2011/004 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212100, 79210000

Описание:

Услуги по финансов одит
Счетоводни и одиторски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършването на одита трябва да включва следните конкретни дейности и одитните проверки да имат следния обхват: 1) Дейностите по проекта са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление, т.е. дали средствата са изразходвани икономично, ефективно и ефикасно. В резултат от извършения одит, одитора трябва да е в състояние да изрази разумна увереност, че ресурсите, използвани за осъществяване на проекта, са подходящо количество и качество и на най-добрата възможна цена. С оглед постигане на увереност, че операциите са изпълнени с оглед на изискванията на националното и европейско законодателство, одиторът следва да оцени системата за вътрешния контрол на бенефициента в контекста на изпълняваните одиторски процедури. 2) Проектът е реализиран с необходимите ресурси. Одиторът следва да се увери, че при изпълнение на дейностите по проекта бенефициента е разполагал с административните, финансовите, техническите и физически ресурси, необходими за изпълнението на проекта. В случай, че бенефициентът е избрал изпълнители за извършване на част и/или всички дейности от проекта, то одиторът следва да се увери, че изпълнителите са разполагали с ресурса да изпълняват поставените им задачи, като това изискване е зададено на ниво, предшестващо възлагане на дейности на съответните изпълнители. Одиторът следва да се увери, че бенефициента е избрал изпълнителите по договорите, чрез които се изпълнява проекта, в съответствие с изискванията в областта на обществените поръчки. 3) Всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходи по програми съфинсирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. 4) Първичните счетоводни документа (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност налични и валидни: документите, на база на които са извършени разходи са налични_в оригинал, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят до разхода, който оправдават. 5) Напредъкът по проекта, в това число финансов и физически, е проверен от бенефициента, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на проекта, когато е необходимо: чрез проверка на наличие на документи, удостоверяващи извършени проверки от бенефициента (контролни листове и доклади от извършени проверки на място) 6) Спазени са изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека: одиторът следва да направи проверка дали бенефициентьт е разполагал с необходимите системи и организация за поддържане на адекватна одиторска следа За адекватна се счита одиторска следа, която дава възможност за проследяване на всеки разход през детайлния счетоводен запис до първичния документ, пораждащ основание за съответния счетоводен запис, както и до съпътстващите го документи, в контекста на които са извършени разходите (одобрение на помощта и финансирането; документация, свързана с обществените поръчки; доклади за напредъка; доклади за верификации; доклади от проведени одити и пр.) Одиторът следва да провери и адекватността на използваната деловодна система на процедурите за контрол на документооборота при бенефициента. 7) Всички дейности по съответния проект са надлежно документирани, като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване. Одиторът следва да провери помещенията, в които се съхраняват документите, за да се увери, че съхраняването на документацията е обезпечено от гледна точка на външно влияние и неправомерен достъп. 8) Проверка на докладваните нередности. Одиторът следва да се увери, че ако по проекта са установени нередности, то те са докладвани своевременно на всички необходими институции, след което е съставен съответния план за действие във връзка с избягване на подобни нередности в бъдеще и този план се изпълнява своевременно и други.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията и условията, предвидени в ЗОП. Участникът следва да бъде регистриран одитор по смисъла на параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/ като физическо лице или чрез своето предприятие или специализирано одиторско предприятие с посочване на регистрирания одитор, отговорен за извършване на независимия финансов одит. Доказва се с удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители.Участникът трябва да разполага с необходимите ключови експерти за предоставяне на услугата. Екипът следва да включва минимум следните експерти: Ключов експерт №1: "Ръководител на одитния екип - одитор" Участникът трябва да предостави един ключов одитор, носещ отговорност за изпълнение на поръчката, който да отговаря на следните изисквания: 1.Да притежава диплома за висше икономическо образование – магистър по специалност "счетоводство и контрол", "финанси" или еквивалентна;2.Да има минимум 5 г. професионален опит в областта на одитни ангажименти, в т.ч. 2 година опит в одитни ангажименти по проекти финансирани от ЕС; 3.Да притежава Международен одиторски сертификат (ACCA, CIA и CGAP) или еквивалентен; 4.Да познава Българското и Европейско законодателство, необходимо за изпълнение на поръчката; 5.Експертът следва да е регистриран одитор по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО. Доказва се със сертификат /заверено от участника копие/ от Института на дипломираните експерт-счетоводители. Ключов експерт № 2:"Дипломиран експерт-счетоводител":1.Да притежава диплома за висше икономическо образование – магистър по специалност "счетоводство и контрол", "финанси" или еквивалентна;2.Да притежава диплома за дипломиран експерт-счетоводител или еквивалент; 3.Да има минимум 4 години опит в областта на одитни ангажименти. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на изискванията следва да отговаря обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответсва на изискванията съобразно вида на работата и дела на участието си. Участникът трябва да представи Списък на основните договори с предмет сходен с предмета на поръчката изпълнени през последните 3 години (2009, 2010 и 2011 год.). Участникът трябва да е изпълнил поне 1 (един) договор със сходен предмет. Под сходен предмет трябва да се разбира договор с предмет възлагане на услуга по извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз. Участникът трябва да представи поне една препоръка за добро изпълнение към договор посочен в списъка. Срокът на валидност на офертата да бъде 90 календарни дни. Офертата, ведно с всички изискуеми документи, се представят в непрозрачен запечатан плик. Върху плика с офертата участникът посочва наименованието на поръчката, както и име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти. Подробни изисквания към услугата са посочени в Указанията на Възложителя, спецификацията-работно задание,които са неразделна част от публичната покана. Комплектът документи към настоящата покана могат да се изтеглят от заинтересованите лица на следния адрес: www.svilengrad.bg, раздел "Профил на купувача".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/09/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от публичната покана са Указанията на Възложителя, образци на документи и декларации, техническо и ценово предложение, проект на договор, спецификация-работно задание. Публичната покана е публикувана eдновременно на Портала за обществените поръчки и в www.svilengrad.bg, раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/08/2012