Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: инж. Румен Стоилов, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611232, E-mail: rstoilov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sliven.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Въвеждане на система за безхартиени заседания на Общински съвет - Сливен” Подробна информация за системата за безхартиени заседания на Общински съвет - Сливен (необходимото хардуердно и софтуерно осигуряване и съпътстващи услуги) са посочени в Техническите задания за обществената поръчка - Приложение № 1 и Приложение № 2 към документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 48920000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Софтуерни пакети за автоматизация в офиса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробна информация за количеството на необходимото хардуердно и софтуерно осигуряване е посочена в Техническите задания за обществената поръчка - Приложение № 1 и Приложение № 2 към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, зала „Май”

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка са описани подробно в Раздел ІV Подготовка на офертата, от документацията за участие. Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). Съдържанието на документа и изискването към обединението подробно са указани в документацията за участие. Участинкът следва да има оборот от доставки и услуги, които са предмет на поръчката, за последните три финансови години (2009 г., 2010 г., 2011 г.) не по-малък от: 190 000,00 лева (сто и деветдесет хиляди лева), без ДДС; Участникът следва да разполага с екип състоящ се от Ръководител на проекта и най-малко трима ключови експерти: двама програмисти и един експерт по качеството, удовлетворяващи следните минимални изисквания: Ръководител проект – висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на информационните и комуникационните технологии или еквивалентна, минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на информационните технологии, да има опит като ръководител на най-малко 1 (един) успешно завършил сходен проект за разработка и внедряване на информационни системи; Програмист - висше образование в областта на информационните и комуникационните технологии или еквивалентна, минимум 3 (три) години професионален опит в сферата на проектирането и разработването на софтуер с предложената технология; Експерт по качеството - висше образование в областта на информационните и комуникационните технологии или еквивалентно, минимум 2 (две) години професионален опит в сферата за осигуряване качеството на разработвания софтуер.Горепосочените изисквания се доказват с приложен списък, съдържащ трите имена, ролята и размера на трудовия стаж. За всеки член от екипа, посочен в списъка, се представят: автобиография, заверено копие от диплома за завършено образование, трудови книжки или други документи доказващи трудовия стаж. Участникът може да приложи фотокопия на притежаваните от лицата сертификати. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, за всеки от тях се представят документи от Раздел IV, съгласно изискванията на ЗОП. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2, т. 5, т. 6, т. 12 и т. 13, Раздел IV от документацията за участие се представят за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е: „икономически най-изгодна оферта”. Показатели за оценка, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите: 1.Предложена цена - К1: тежест 60 точки. Максималният брой точки по този показател е 60 точки; 2.Срок за изпълнение - К2: тежест 40 точки. Максималният брой точки по този показател е 40 точки. Комплексната оценка е сбор от точките по показатели К1 и К2 и се изчислява по формулата: К = К1 + К2 Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/08/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Обществени поръчки - Профил на купувача

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/08/2012