BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" 1, За: инж. Иван Манчев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: imanchev@sliven.bg

Място/места за контакт: Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Реновиране на стълбове за улично осветление с полагане на защитно покритие, което осигурява и антиплакатна защита”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45442300

Описание:

Работи по защита на повърхности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ориентировъчен обем на подлежащата за изпълнение работа - 2400 метални стълбове за улично осветление

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І Изисквания към кандидатите: 1. Изпълнени не по-малко от 3 обекта със същия предмет през последните 5 години на обща стойност не по- малко от 1 000 000 лв; 2. Кандидатите да са сертифицирани по БДС EN ISO 9001:2008. ІІ. Общи изисквания към защитното покритие: 1. Покритието да осигурява – комбинирана антикорозионна и антиплакатна защита върху метални повърхности; 2. Антиплакатното крайно покритие трябва да е съвместимо с антикорозионата основа и да е въведено в производство, да е стандартизирано или патентно защитено; 3. Експлоатационен срок – предлаганата антикорозионна система трябва да съотвества на степен Н /high/ по ISO 12944-5 или еквивалент при експлоатационна дълготрайност не по – малко от 15 години за категория С3 на околната среда съгл. ISO 12944-2, а предлаганото антиплакатно покритие да осигурява експлоатационна дълготрайност не по – малко 15 години; 4. Слоевете на защитната система трябва да отговарят на следните условия: а) антикорозионната боя /грунд/ да има адхезия, физико – химическа съвместимост и механична устойчивост към съответната основа, съгласно EN 24624, както следва: - за старо покритие – min 2,7 MPa; - за ръждива стомана – min 4,4 MPa; - за поцинкована стомана – min 3,4 MPa. б) антикорозионната защитна система да изисква подготовка на основата максимално до степен PSt 2, съгласно ISO 8501, която е гарантирана от производителя на материалите като достатъчна за изпълнение на експлоатационния период. в) антикорозионната защитна система да предвижда специална химическа обработка на заваръчните шевове с цел предотвратяване на ускорени корозионни процеси в зоните с повишено напрежение; г) системата на покритиието трябва да има хидроизолационни, киселиноустойчиви и абразивоустойчиви свойства, да обезпечава защита от UV + IR излъчвания и да възпрепятства залепването на плакати или др. рекламни и подобни материали към остовата.; д) антикорозионната система да осигурява постигане на обща делебина на защитното покритие съгласно EN ISO 2802 за среда С3 /ISO 12944/ - 200 240 µк, антиплакатното покритие да осигурява постигане на обща дебелина 840 µк 1mm. 5. Производителят на всички материали, които ще са вложени, да е сертифициран по EN ISO 9001 и EN ISO 14001. Участникът доказва наличието на горните изисквания с документи от съответните специализирани организации, акредитирани лаборатории и държавни институции.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/08/2012 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/08/2012