Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Йоана Кирилова; Наталия Павлова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: n.pavlova@api.government.bg, Факс: 02 9252663

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на допълнителни проучвателно-проектантски работи и изработване на „Актуализация на технически проект на виадукт при км 320+650 с дължина 214 м и проектиране на нов селскостопански подлез при км 311+080“. 1.Проектиране на нов селскостопански подлез при км 311+080:Селскостопанският надлез при км 311+600, който е предвиден по основния проект попада в участък с археологически разкопки, които не са приключили, което прави невъзможно изпълнението на инвестиц. проект във вида, в който е съгласуван по надлежния, предвиден в Закона за културното наследство и ЗУТ ред с Мин. на културата.Съгласно тяхното съглас. становище №33-НН-0288/18.07.2011г. не следва да се извършват СМР в участъка до приключване на пълните археолог.проучвания.Поради възникналите обстоятелства свързани с изграждането на съоръжението и необходимостта от своевременно завършване на обекта, се налага изграждането на селскостоп. надлез при км 311+600 да не са реализира, като за сметка на това следва да се проектира и изгради селскостоп. подлез при км 311+080, обслужващ прилежащите селскостоп. територии.2.Виадукт при км 320+650 с дълж. 214 м:В участъка на виадукта се намират водопроводи с диаметър Ф1150 и Ф1450 собств. на "Напоителни с-ми"ЕАД, която е съгласувала точното им местоположение в нач. фази на проектиране и техн. проект. При разкриване на терена е установено от строителя, че действителното местополож. на тези съоръжения не отговаря на първоначално подадените, като и това, че водопровод Ф1450 попада под фундамента на стълб №4, дясно платно. С писмо №АД-12-09-6/08.03.2012г "Напоителни с-ми" ни уведомяват, че трасето на дюкерите D-1 и D-2 не могат да бъдат измествани. Също така, преливникът на язовир Дяково пресича косо виадукта м/у стълбове 4 и 5, като фундамента на стълб 5, ляво платно попада точно в него. Необходимо е препроектиране на долното строене, като се избегнат гореспоменатите проблеми. Това препроектиране неминуемо ще доведе до промяна и на връхната конструкция на съоръжението.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71322300

Описание:

Услуги по проектиране и конструиране на мостове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Актуализация на технически проект на виадукт при км 320+650 с дължина 214 м и проектиране на нов селскостопански подлез при км 311+080“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област София

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Техн. изисквания. Проект разраб да се изготви съгласно:1.1.Заданието за проектиране на АМ „Струма" ЛОТ 1, участък „Долна Диканя-Дупница” от км 305+220 до км 322+000 и всички описани в него документи.1.2 Техн. изисквания към предмета на поръчката-Пр. А;1.3.Техн спецификации 2009.2.Обем и съдържание на проектите:Проектните материали трябва да са в обем и съдържание отговарящ на Техническото задание за АМ „Струма ЛОТ 1, участък „Долна Диканя – Дупница” от км 305+220 до км 322+000 и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Разраб трябва да бъде съгласувана с всички ведомства, чиято инфраструктура може да бъде засегната от проекта.2.1.Екземпляри2.1.1.За преглед на проек матер да се представи 2 компл папки съдържащи цялостния проект във формат А3.2.1.2.След прегледа на проекта и приемането му от ЕТИС да се представят :•чертежи в оригинал на хартия на български език с мокри печати и подписи, в папки с дебели корици или в кутии във формат А2 и А3, текстовата част на български език във формат А4 – обяснителна записка, статически изчисления, всички таблици, количествени сметки и ведомости - подробни и обобщени, във вид удобен за размножаване – 4 комплекта;•обобщена количествена сметка на български – по 4 комплекта; •Съгласувателни писма - по 4 комплекта; •магнитен носител с коригирана информация и запис на проекта на “CD”- 2 бр. Чертежите да бъдат представени на формат .dwg. Текстовите части да бъдат на „WORD” и „EXCEL”. 2. Икономическо и финансово състояние:заверени копия на годишен баланс и отчет за приходи и разходи за последните 3 години (2009, 2010 и 2011). 2. Технич възможности и квалификация.2.1.Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за техн. възможности и квалиф:Техн оборудване- мин набор:GPS-1 бр;тотална станция-1 бр;-нивелир-1 бр;-компютри-1 бр;-транспортни средства-1 бр.Служители за съответната специалност със следните квалификация и професионален опит:1.Проект по част “Конструктивна”-1ч:рък проект на гол съоръжения на обекта, съобразно изискванията на ЗП и прилож бълг законод;•квалификация и проф опит:образов степен “магистър”, спец “Транспортно строителство”, „ПГС” или еквив;с общ проф опит в път сектор-не по-малко от 10г;спец проф опит в проектирането на големи съоръжения-не по-малко от 6 г и с пълна проек правоспособност;•да е бил водещ проектант при изработването на най-малко 1 бр ново съор.2.Проектант част “Пътна”-1ч•рък проек на път част на обекта, съобразно изискванията на ЗП за и прил бълг закон;•квалиф и проф опит:образ степен “магистър”, спец “ТС” или еквив;общ проф опит в път сектор-не по-малко от 5г;спец проф опит в проект на пътища-не по-малко от 3 г и пълна проект правосп; 3.Инж геодезист-1ч:•квалиф и проф опит: да има образ степен “магистър”, спец „Инж геодезист” или еквив;проф опит като геодезист-не по-малко от 5г;специфи проф опит като инж-геодезист в пътн проект-не по-малко от 3г и с пълна проект правосп;•да е извършил полско-измерв раб при проект на най-малко 2 гол съоръжения.4.Инженер-геолог-1ч:•квал и проф опит:да има образ степен “магистър”; специалност „Инж-геолог” или еквив; общ проф опит:участие в проучвателни дейности като геолог, не по-малко от 5г; спец проф опит:упраж на проф геолог в областта на извършване на инж–геоложки проучвания за проектиране на пътни обекти; с пълна проектантска прав; да е извършил инж-геоложки проучвания на минимум 2 (два) пътни проекта.Също така за лицата по т.1 и 2 се представят удостоверения за пълна проектантска правоспособност, копия от дипломи, копия от тр. книжки(или еквивалентен документ, доказващ, трудовия или осигурителен стаж), както и др. документи издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията им. -Копие на застрахователна полица за задължително застраховане за професионална отговорност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/08/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1.Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 3. Срок за изпълнение на поръчката - 10 календарни дни,считано от датата на сключване на договора. 4. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 5. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 6. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: • документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; • оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Заверено копие на документ за регистрация участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език;2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3.Оферта, съгласно Приложение № 4;4.Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 5.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6;6.заверени от участника копия на годишен баланс и отчет за приходи и разходи за последните три години (2009г., 2010 г., 2011г.) 7.Списък на техн. оборудване и софтуер-Приложение № 8;8.Списък на екипа за изпълнение-Прил.№15;9.Трудово-биографични справки-Прил. №14;10.Декларации по закона за защита на личните данни-Прил. № 12; 11.Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение №9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD 12.Проект на договор-Приложение №16; 13.Декларация за запознаване с условията на проекта на договор-Приложение №11;14.Общ оборот за последните 3 г.(2009, 2010, 2011)-Приложение №13;15. Декларация за оглед-Пр.№15;16.Копие на застрахователна полица за задължително застраховане за професионална отговорност. 17.Участникът може да добави друга допълнителна информация, която счита за важна и полезна;Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали док. към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик.Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише.2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:- адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3;- наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата.Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/08/2012