Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Емилия Георгиева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: e.georgieva@api.government.bg, Факс: 02 9173225

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Избор на изпълнител за консултанска услуга за осъществяване на строителен надзор и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието за обект: "Път III-108 " I-1 (E-79) - Петрич", аварирал мост над р.Струма при км 2+000, възстановителни и усилващи работи"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Изв. на услугата вкл. кон. услуги в пълен обем във връзка със стр-вото на горепосочения обект и означава дейностите по: а. Упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР); б. Координация на строителния процес до въвеждане на Строежа в експлоатация; в. Осъществяване на геодезическо заснемане на обекта; г. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на обекта; д. Изготвяне на техническия паспорт на Строежа, съгласно наредба № 5/28.12.2006 г.; е. Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/; ж. Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация; з. Изп. на вс. останали задължения на Консултанта, предвидени в д-ра за общ. поръчка, д-ра с Изп. на стр. и зак. разпоредби.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 1.1 оборот от услуги като консултант в областта на строителството, сходно с предмета на обществената поръчка (строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави), сумарно за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) не по-малко от 180 000 (сто и осемдесет хиляди) лв. без ДДС; 1.2 В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по т.1.1. трябва да бъде изпълнено общо от обединението или от участник в него. 2.За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: 2.1. заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години (2009, 2010 и 2011), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови (2009, 2010 и 2011) години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови (2009, 2010 и 2011) години и заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводителя, заверил финансовите отчети за последните 3 (три) финансови (2009, 2010 и 2011) години. 3. Участника да притежава лиценз от ДНСК за извършване на строителен надзор и съответните специалисти. 4. Да разполага с екип за изпълнение на консултантската услуга: технически лица, осигуряващи техническото ръководство при изпълнение на консултантската услуга, включително лица, отговарящи за контрола на качеството (ключови специалисти), свързани с предмета на обществената поръчка, с необходимата квалификация и професионален опит. 5. През последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) да е изпълнил поне 2 (два) договора като консултант с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави, при ново строителство, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътища от І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа (РПМ), общинска пътна мрежа, автомагистрали, авиописти, мостове, виадукти и други пътни съоръжения (с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата)) с идентични характеристики извън България.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/08/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1.Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 3. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 4. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 5. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: • документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; • оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Заверено копие на документ за регистрация участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Приложение № 4; 4. Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 5. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6; 6. Списък на изпълнени поръчки с идентичен характер на настоящата, които да бъдат доказани чрез възлагателни писма, договори или референции на Възложителя, съгласно Приложение № 7; 7. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 11 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD 8. Проект на договор, подпечатан и подписан от участника на всяка страница - Прил.9; 9. Участникът може да добави друга допълнителна информация, която счита за важна и полезна Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/08/2012