Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Румен Минчев, Наталия Павлова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: n.pavlova@api.government.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на одит по пътна безопасност на инвестиционните проекти за следните обекти: •„Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270 – идеен проект; •Автомагистрала „Струма“ Лот 2, участък „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483,52 – идеен проект; •Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540 – идеен проект; •Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга“ от км 0+780 до км 6+309 – технически проект;“Във връзка с изпълнение на проектите, финансирани по Оперативна програма „Транспорт“ и съобразно изискванията на Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури, се налага извършване на одит по пътна безопасност. Одит за пътна безопасност е независима, подробна систематична проверка за техническа безопасност, свързана с проектните характеристики на пътен инфраструктурен проект, която обхваща всички етапи от планирането до началната експлоатация. Одитите за пътна безопасност представляват неразделна част от процеса на проектиране на инфраструктурния проект на етапа на предварителен проект, изготвяне на подробен проект, предварително въвеждане в експлоатация и начална експлоатация. Одитът има за цел намаляване на вероятността за възникване на пътнотранспортни произшествия чрез идентифициране на потенциално опасни пътни участъци и проектни характеристики и предписване на мерки за тяхното отстраняване. Подлежащите на одит проекти са общо четири броя, от които три – във фаза „Идеен проект“ (чл. 7, т. 2 от Наредба № РД-02-20-14/29.09.2011 г.) и един - във фаза „Технически проект“ (чл. 7, т. 3 от Наредба № РД-02-20-14/29.09.2011 г.). Графичните и текстови материали за всеки от посочените по-горе обекти ще бъдат предоставени на избрания изпълнител чрез приемно – предавателен протокол.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71322500

Описание:

Услуги по проектиране и конструиране на системи за контрол и управление на движението


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Извършване на одит по пътна безопасност на инвестиционните проекти за следните обекти: •„Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270 – идеен проект; •Автомагистрала „Струма“ Лот 2, участък „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483,52 – идеен проект; •Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540 – идеен проект; •Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга“ от км 0+780 до км 6+309 – технически проект;“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област София

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3.ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ 1. Работата по изпълнение на заданието включва провеждане на одит по пътна безопасност на етап идеен/технически проект на горе изброените обекти. Одитът трябва да включва: • Преглед на чертежите от част" Пътна" на обектите; •Посещение на място през деня и при здрач на местата на пресичане на съседни пътища с новоизграждащите се пътища; 2.Прегледът на чертежите и посещенията на място на обектите трябва да бъдат насочени изцяло към изясняване на потенциални проблеми, свързани с безопасността на движение; 3.При преценка на проблемите и предлагане на евентуални мерки за разрешаване трябва да се имат предвид следните документи: •Норми за проектиране на пътища, МРРБ, 2000 г.; •Наредба N 2 на МРРБ за сигнализация на пътищата с пътна маркировка; •Наредба N 18 на МРРБ за сигнализация на пътищата с пътни знаци; •Sustainable safe road design.A practical manual produced for the World Bank and the Dutch Ministery of Transport, Public Works and Water Management 4.Насоки за управление на безопасността на пътната инфраструктура, АПИ, 2011 г. 5.TEM STANDARDS AND RECOMMENDED PRACTICE,Third Edition,February 2002 TEM Project Central Office 6.Оценката на проблемите, свързани с пътната безопасност, трябва да включва както директното трасе, така и съседните пътища в обхвата на връзките/възлите/ на пресичанията им с директното трасе /на ниво или на различни нива/. 4.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКИПА ОТ ОДИТОРИ: Одиторският екип трябва да се състои от минимум двама одитори. Поне един от одиторите трябва да има професионална квалификация съгласно чл.36д от Закон за пътищата. Всички членове на екипа трябва да притежават опит в областта на пътната безопасност. Като доказателство одиторите трябва да предоставят професионална биография заедно със сертификати за професионална квалификация "Одитор по пътна безопасност" и сертификати за курсове, свързани с други аспекти на пътната безопасност /анализ на места с концентрация на ПТП, управление на безопасността на пътни инфраструктури, инспекции по пътна безопасност, оценка на ефективност на мерки за пътна безопасност и др./Работите ще започнат веднага след подписване на договора с екипа от одитори и получаване на необходимата документация за всеки обект по отделно. 6.ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ Одиторите представят доклад от одит на обектите в Агенция "Пътна инфраструктура", в Дирекция ИПОП. Доклади от одит се изготвят за всеки лот от посочените в т. 2 от настоящото задание обекти. Докладите от одит на пътната безопасност трябва да бъдат изготвени в съответствие с Образеца, представен в приложение №2 на НАРЕДБА № РД-02-20-14от 29 септември 2011 г. При изготвяне на докладите се спазват изискванията на Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури за етап „идеен/технически проект”. При разглеждането на чертежите и посещенията на място одиторите трябва да попълват въпросник за съответния етап, съгласно приложение №3 на НАРЕДБА № РД-02-20-14от 29 септември 2011 г., съдържащ основните компоненти от проекта, обект на одита и съответните коментари. 7.РЕСУРСИ, КОИТО СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ АПИ Агенция „Пътна Инфраструктура" ще предостави на одиторите детайлна техническа документация за обектите, предмет на одит по пътна безопасност. Освен това ще осигури съдействие от страна на дирекция "Пътна полиция" на МВР, в случай че са необходими допълнителни данни относно пътната безопасност на одитираните обекти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/08/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1.Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 3. Срок за изпълнение на поръчката да бъде 15 (петнадесет) календарни дни за всеки един от обектите, считано от датата, на която Изпълнителят получи проектната документация за всеки обект 4. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 5. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 6. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: • документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;Застраховка "Професионална отговорност" • оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Заверено копие на документ за регистрация участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език;2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3.Оферта, съгласно Приложение № 4;4.Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 4.Ценово предложение-Приложение №6;5.6.Списък на екипа за изпълнение-Прилож. №;7.Трудово-биографични справки-Приложение №14;8.Декларация по Закона за защита на личните данни-Приложение №12; 9.Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение №9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD 10.Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане-Приложение №10(представя се при сключване на договора);11.Проект на договор-Приложение №8; 12.Декларация за запознаване с условията на проекта на договор-Приложение 11;13.декларация за оглед Приложение №13; 114.Участникът може да добави друга допълнителна информация, която счита за важна и полезна;Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали док. към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик.Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише.2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:- адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3;- наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата.Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/08/2012