Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военно формирование 46380 към МО, ул. "Дякон Игнатий" 3, За: Валентин Соколов, Йордан Шумчев, България 1000, София, Тел.: 02 9227420; 02 9227411, E-mail: sa@iksbg.org, Факс: 02 8553029

Място/места за контакт: София, ул. "Ген. Стефан Тошев" №86

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dis.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dis.mod.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на противопожарни средства за нуждите на военно формирование 46380 - МО

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

35111000

Описание:

Противопожарно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на: 1. Пожарогасител с въглероден диоксид – 5 кг (СЕ) - 50 бр.; 2. Пожарогасител прахов - 2 кг АВС .(СЕ) - 50 бр.; 3. Пожарогасител прахов - 6 кг АВС .(СЕ) - 100 бр.; 4. Пожарогасител прахов - 12 кг АВС .(СЕ) - 50 бр.; 5. Пожарогасител водопенен:- 9 л - АFFF.(СЕ) - 120 бр.; 6. Шланг - 52 мм. с щорцове - 100 бр.; 7. Струйник - 52 мм. - 100 бр.; 8. ПП касети – съгласно БДС EN 671-3 (за вграден монтаж) - 90 бр.; 9. Евакуационни осветителни тела с автономност не по малко от 60 мин - 100 бр.; 10. Указателни знаци - съгласно Наредби с № РД-07/8 от 20.12.2008 г.за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопастност и/или здраве при работа и № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите със стандартни размери - 300 бр.;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, военно формирование 46380 - МО

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Участниците следва да предоставят оферта, която да отговаря на изискванията на чл.101в от ЗОП, както и да съдържа: 1.Документ, удостоверяващ актуалното правно състояние на кандидата – заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. Попълнени образци на оферта, ценово предложение, декларации и административни данни,приложения към поканата; 3. Заверено копие от Разрешение, издадено съгласно Наредба № Iз-2815/07.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейност по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност. II. Всички пожарогасители да бъдат придружени от съответните технически паспорти и декларации за съответствие по БДС EN 3-7 "Носими пожарогасители". III. Срок на доставка - 40 календарни дни след подписване на договор. IV. Плащането ще се извърши в 30-дневен срок след доставката и след издаване на оригинална фактура и подписване на съответните приемо-предавателни документи. V.До сключване на договора, за обезпечаване на изпълнението на задълженията по него, изпълнителят да внесе парична сума или учреди в полза на военно формирование 46380 безусловна неотменяема банкова гаранция в размер на 3 % от общата стойност на договора без ДДС, която ще бъде освободена не по-рано от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. Ако гаранцията е парична сума, следва да бъде преведена по сметката на Възложителя: Банка: Юробанк И Еф Джи България АД IBAN: BG30BPBI79423388686301 BIC: BPBIBGSF.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/09/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.dis.mod.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/09/2012