Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611360, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на офис обзавеждане за Дирекция „Местни приходи”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39200000

Описание:

Обзавеждане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробна информация за офис обзавеждането (вид, размери, количеството и други) са посочени в Техническото задание за обществената поръчка - Приложение 1 и Приложения № № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 към него.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дирекция „Местни приходи”, Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, партер.

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 1.Данни за лицето, което прави предложението - Приложение № 2; 2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност; Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка; 3.Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова; 4.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Приложение № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – Приложение № 4 и Приложение № 5 – попълват се, подписват се и се подпечатват по приложените образци към документацията. В пояснение към декларациите подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларациите се представят и в превод на български език; 6.Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Приложение 7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по раздел IV от документацията се представят за всеки от тях; 7.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Приложение 8; 8.Списък на основните договори, които участникът е изпълнил през последните 3 години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), включващ предмета на договорите, стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Минимално изискване – участникът следва да е изпълнил минимум 1 договор с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка през последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г). Под сходен предмет следва да се разбира: Участникът да е изпълнявал договори с предмет: доставка на обзавеждане. 9.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай че няма/т представителни функции. 10.Ценово предложение по образец Приложение № 6; 11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по раздел IV от документацията се представят за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението. Минималните изисквания на възложителя за техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка и относителната им тежест: 1. Предложена цена - К1: тежест 60 точки. Максималният брой точки по този показател са 60 точки; 2. Срок за изпълнение - К2: тежест 40 точки. Максималният брой точки по този показател са 40 точки. Максималният брой точки, които може да получи един участник са 100. Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е описана в документацията за възлагане на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/08/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Обществени поръчки - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/08/2012