Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж.Лъчезар Попов, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9173377, E-mail: l.popov@api.governmen.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на семинари по Закона за обществените поръчки, Закона за държавния служител и и подзаконните нормативни актове към него на служителите от АПИ. Предмет на настоящата обществена поръчка е провеждането на два броя тридневни изнесени обучения за нуждите на служители на Агенция „Пътна инфраструктура”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55000000, 60100000

Описание:

Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно
Пътни транспортни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

2

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р.България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 1.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние: 1.1.1. Общият оборот за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) да бъде не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева без ДДС. 1.1.2.Специализиран оборот през последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) не по малко от 50 000 лв. като под специализиран оборот следва да се разбира оборот от дейности по организиране на обучения в областта Закона за обществените поръчки или на други теми свързани с публичното право. 2. Технически възможности и квалификация. 2.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 2.1.1. общо за последните 3 години (2009, 2010 и 2011) участникът да е изпълнил или организирал сам минимум 3 обучения, като минимум едно от тях да е по Закона за обществените поръчки и минимум едно от тях да е с минимум 50 участника. Когато участникът е изпълнил по договор обученията, същите следва да са съпроводени с референции за добро изпълнение, а когато обученията са организирани от участника като предмет на неговата дейност да са съпроводени с референции на участници в обученията; 2.1.2.Да може да осигури лектори от Сметна палата, Агенция по обществените поръчки, Комисия за защита на конкуренцията и Министерство на финансите; 2.1.3.Да може да осигури за поне 40 служители на агенцията транспорт, нощувки, храна и персонални консултации с всеки от служителите, присъстващи на семинара; 2.1.4.Да може да осигури провеждането на 2(два) семинара до края на 2012 г. съгласно Техническата спецификация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира. Срок на валидност на офертите – 90 дни от датата на подаването им. Срокът за изпълнение договора - до 31.12.2012г. Методика за оценяване съобразно Приложение "Б".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/08/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. 2. Заверено копие от документа за регистрация на участника или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. 3. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП, ако са приложими. 4. Оферта, съгласно Приложение № 4. 5. Техническа оферта – Приложение № 5 6. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6. 7. Декларация,че учасникът е запознат с договора(Приложение-10) - Приложение № 11; 8. Списък на основни договори сходни с поръчката, през последните три години (2009, 2010, 2011) - Приложение № 7; 9. Банкова гаранция за участие по образец съгласно Приложение № 8 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; 10. Техническа спецификация по предмета на поръчката - Приложение "А" 11. Оборот за последните три години (2009г/2010г/2011г.) и доказателства за изпълнение дагавори свързани с обществената поръчка- Приложение № 9 12. Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя. 13. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел IV. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: •документи по чл. 48 от ЗОП; •оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/08/2012