Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: инж. Красимир Хаджиминов, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611354, E-mail: khadjiminov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sliven.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработване на специализирани карти за устройствено планиране на Централна градска част – гр.Сливен”, включваща 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Изработване на специализирана карта за устройствено планиране на Централна градска част – централна част, гр.Сливен”; Обособена позиция № 2 – „Изработване на специализирана карта за устройствено планиране на Централна градска част – южна част , гр.Сливен”. Всеки участник може да подаде оферти за едната или двете обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71354300

Описание:

Изготвяне и обновление на кадастрални карти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По обособена позиция № 1 Предмет на задачата е изработването на специализирана карта за устройствено планиране на ЦГЧ – централна част, гр.Сливен, представляваща територия с площ от 34 ха., при граници: на запад – бул.”Цар Освободител”, на север – ул.”Г. С. Раковски”, на изток – бул.”Христо Ботев” и на юг – бул.”Цар Освободител”. Действащ е подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № РД – 15 - 170/13.03.2001 г., с влезли в сила последващи нови и частични изменения на плана. Подробна информация се съдържа в Техническото задание за обекта – Приложение № 12. По обособена позиция № 2 Предмет на задачата е изработването на специализирана карта за устройствено планиране на ЦГЧ – южна част, гр.Сливен, представляваща територия с площ от 43 ха., при граници: на запад – бул.”Цар Освободител”, на север – бул.”Цар Освободител” и бул.”Бургаско шосе”, на изток – граница на МО и р. ”Новоселска” и на юг – бул.”Хаджи Димитър”, бул.”Братя Миладинови” и бул.”Стефан Караджа”. Действащ е подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № РД – 15 - 170/13.03.2001г., с влезли в сила последващи нови и частични изменения на плана. Подробна информация се съдържа в Техническото задание за обекта – Приложение № 13.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 1.Данни за лицето, което прави предложението; 2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност; 3.Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова; 4.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката; 5.Декларации за отсъствие на обстоятествата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 6.Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива); 7.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 8.Документ, удостоверяващ наличието на валидно сключена застраховка „Професионална отговорност”; 9.Годишен финансов отчет, Отчет за приходи и разходи и баланс, или декларация по ЗДДФЛ за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. – копия на документите, заверени от участника; 10.Информация за оборота на услугите, които са предмет на поръчката, за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. , в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. Участникът да има оборот от услуги, които са предмет на поръчката (изработване на специализирани карти за устройствено планиране) за последните три финансови години (2009 г., 2010 г., 2011 г.) не по-малък от:-60 000 лева (шестдесет хиляди лева), без ДДС – за обособена позиция 1;-75 000 лева (седемдесет и пет хиляди лева), без ДДС – за обособена позиция 2; 11.Списък на основните договори, които участникът е изпълнил през последните 3 години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), включващ предмета на договорите, стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. За посочените в списъка основни договори е препоръчително да се приложат протоколи на АГКК за приемане на специализираните карти за устройствено планиране.; 12.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. За всяка обособена позиция участникът трябва да притежава следното оборудване: тотални станции (еквивалент) – 1 брой, превозни средства – 1 брой, компютри – 1 брой, лицензиран софтуер за обработка на геодезически измервания и създаване на кадастрална и специализирани карти и регистри – 1 работно място. 13.Списък на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата, придружен с документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация – автобиографии, трудови книжки или други документи удостоверяващи трудовия стаж. За всяка обособена позиция е необходимо участникът да има по 1 (едно) правоспособно лице, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, с опит в кадастрална и геодезическа дейност поне 5 (пет) години. За доказване на това изискване се представя нотариално заверено копие от заповед на АГКК за вписване в регистъра по чл. 18, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от ЗКИР. Ако участникът подава оферта само за една от двете обособени позиции следва да разполага минимум с три лица, а за цялата обществена поръчка минимум с 6 лица; 14.Документи, удостоверяващи въведена система за управление на качеството ISO 9001:2000 или еквивалент, съответстващ на предмета на процедурата; 15.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай че няма/т представителни функции; 16.Ценово предложение по образец; 17.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите (за всяка обособена позиция): 1.Предложена цена за изработване на специализираната карта за устройствено планиране – С - тежест 50 точки. Максималният брой точки по този показател е 50 точки. 2.Предложен срок за изработване на специализираната карта за устройствено планиране - S - тежест 30 точки. Максималният брой точки по този показател е 30 точки. 3.Предложена организация на работа – О - тежест 20 точки. Максималният брой точки по този показател е 20 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/08/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, документацията за участие, съдържаща подробни указания към участниците, техническите задания и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Обществени поръчки - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/08/2012