Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Прокуратурата на Република България, бул. Витоша № 2, Съдебната плата, За: Калоян Николов, Пламен Селнички, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8036023; 02 8036022, E-mail: knikolov@prb.bg, Факс: 02 9316129

Място/места за контакт: София, бул. Витоша № 2, Съдебната плата

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката има за предмет "Отпечатване на азбучници, дневници, книги, квитанции, пликове с лого и папки, за нуждите на Прокуратурата на Република България“. Прогнозна стойност28 000 /двадесет и осем хиляди/ лева без ДДС. Срок за изпълнение на поръчката - 18 месеца от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79810000

Описание:

Услуги по печатане на печатни изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация към публикуваната публична Покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, бул. Витоша № 2

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугата се извършва в съответствие с Техническата спецификация към Поканата. Количествата и обемът на необходимите материали се определят с едномесечна заявка. Срок за изпълнение на поръчката – 18 месеца от датата на подписването на договора за възлагане на поръчката. Участникът, определен за изпълнител следа да представи отпечатаните материали, опаковани в пакети на адреса на Прокуратура на Република България: гр.София, бул. „Витоша“ № 2.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/08/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробна информация за предмета на поръчката, условията за участие и изискванията за изготвяне на офертите е достъпна на сайта на Прокуратурата на Република България в профила на купувача с възможност за сваляне, след получаване на достъп. За да получите пълен достъп до документацията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: knikolov@prb.bg Калоян Николов.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/08/2012