Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж.Лъчезар Попов, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9173377, E-mail: l.popov@api.governmen.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обекти: АМ „Хемус”, виадукт при км 380+680 и АМ „Черно море”, виадукт „Звездица” от км 2+511,33 до км 2+911,43. Целта на проектите е възстановяване и подобряване на технико-експлоатационното състояние, носимоспособността и дълготрайността на съоръженията с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на виадуктите. 1.1. Проектите трябва да имат следните характеристики: АМ „Хемус”, виадукт при км 380+680 • Дължина на виадукта L= 5 х 20,00м • Габарит – А29 АМ „Черно море”, виадукт „Звездица” от км 2+511,33 до км 2+911,43 • Дължина на виадукта L=400,00м с двадесет отвора с дължина на гредите 19,96м • Ситуационни и нивелетни характеристики - лява хоризонтална крива и вдлъбната вертикална крива • Две самостоятелни конструкции за двете платна • Дилатационни фуги – 4 бр. при двата устоя и при стълбове № 8 и № 14 В Заданията за проектиране са посочени следните данни и техническите характеристики на съоръженията: За АМ „Хемус”, виадукт при км 380+680 – текущо състояние (образувана дупка в северното платно, нарушено бетоново покритие, оголена и корозирала амрировка). За АМ „Черно море”, виадукт „Звездица” от км 2+511,33 до км 2+911,43: ширина на лентите за движение – 4,25м и 3,75м, тротоари от външната страна на платната по 0,53 м, а от вътрешната по 1,02 м; лагери при устоите - ролкови, а при стълбове № 8 и № 14 – неопренови, стълбове – кръгли стоманобетонни колони, обсипни устои - облицовани със стоманобетонови плочи, описание на текущото състояние след извършен ремонт през 2000г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71322300

Описание:

Услуги по проектиране и конструиране на мостове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

2

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р.България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 1.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние: 1.1.1. Общият оборот за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) от проектиране на големи съоръжения и/или автомагистрали и пътища І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България, включващи проекти за големи съоръжения (ново строителство, реконструкция и основен ремонт) да бъде не по-малко от 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС. 2. Технически възможности и квалификация. 2.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 2.1.1. общо за последните 3 години (2009, 2010 и 2011) да е изпълнил проектиране (ново строителство, реконструкция и рехабилитация) на най-малко 7 (седем) броя големи съоръжения. Информацията по тази т. 2.1.1 се представя във формата на попълнено Приложение …... Изпълнението на посочените в Приложение …... договори се доказва с: копие от договор, платежни документи - сертификати, от които е видна окончателната стойност на договора (сертификат за окончателно плащане или еквивалентен документ, Протокол за окончателно предаване и приемане на проекта, или фактура за окончателно плащане), референции; 2.1.2. Да има възможност да осигури техническото оборудване и софтуер (приложен и специализиран) за изпълнение на обществената поръчка, както следва: 2.1.2.1. Техническо оборудване – минимален набор: а) тотална станция - за всеки обект по 1 бр. - общо 2 броя; б) нивелир - за всеки обект по 1 бр. - общо 2 броя; в) компютри - 4 броя; г) транспортни средства - за всеки обект по 1 бр. - общо 2 броя; 2.1.2.2. Софтуер (приложен и специализиран) - минимален набор: а) геодезически; б) статически програми; в) за автоматизирано изготвяне на чертежи (автоматизирано проектиране); г) за оформяне на проектната документация – текстообработващи програми, електронни таблици и др. Информацията по тази точка се представя във формата на попълнено Приложение …... Списък на техническото оборудване и софтуер (приложен и специализиран) за изпълнение на обществената поръчка. Списъкът съдържа наименование на софтуера (приложен и специализиран), области на приложението му при изпълнението на проектно – проучвателните работи и основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника). 2.1.3. Да разполага с екип, който ще отговаря за изпълнение на обществената поръчка включващ: 2.1.3.1 Ръководни служители за съответната специалност със следните квалификация и професионален опит: а) Ръководител на екипа – 1 човек: б) Водещ проектант по част “Конструктивна” – 1 човек: в) Инженер геодезист – 1 човек: 2.1.3.2. Минимален брой служители (специалисти) с пълна проектантска правоспособност за съответната специалност и професионален опит поне 3 (три) години в извършването на дейности, идентични с дейностите по изпълнение на обекта, предмет на настоящата обществена поръчка, в следния състав: а) за част “Пътна” – минимум 1 човек; б) за част “Конструктивна” – минимум 2 души; в) за част “Геодезия” – минимум 1 човек;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира. Срок на валидност на офертите – 90 дни от датата на подаването им. Срокът за изпълнение на ППР по договора да не надвишава 70(седемдесет) календарни дни.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/08/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. 2. Заверено копие от документа за регистрация на участника или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. 3. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП, ако са приложими. 4. Оферта, съгласно Приложение № 4. 5. Техническа оферта – Приложение № 5 6. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6. 7. Декларация,че учасникът е запознат с договора(Приложение-16) - Приложение № 15; 8. Списък на основни договори за проектиране на обекти, сходни с поръчката, през последните три години (2009, 2010, 2011) - Приложение № 7; 9. Списък на участниците в екипа за изпълнение на поръчката - Приложение № 8 10. Банкова гаранция за участие по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; 11. Декларация по ЗЗЛД - Приложение № 10; 12. Трудово-биографична справка - Приложение № 11; 13. Декларация за оглед на обекта - Приложение № 14; 14. Технически данни по предмета на поръчката - Приложение "А" 15. Оборот за последните три години (2009г/2010г/2011г.) и доказателства за изпълнение на обекти свързани с обществената поръчка- Приложение № 9 16.Списък на техническото оборудване и софтуер за изпълнение на обществената поръчка – Приложение №17. 17. Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя. 18. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел IV. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: •документи по чл. 48 от ЗОП; •оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 13 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; •копие от валидна застрахователна полица, обезпечаваща професионалната отговорност на проектанта по чл. 171, ал.1 от ЗУТ и документи за плащането на премиите по тях. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/08/2012