Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА „Г. С. РАКОВСКИ”, ж.к. Сторгозия 101, За: Лидия Бърдарска, България 5800, Плевен, Тел.: 064 680714, E-mail: pg_pstt@mail.bg

Място/места за контакт: Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pgpstt-pleven.com.

Адрес на профила на купувача: www.pgpstt-pleven.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка чрез покупка на два нови, неупотребявани автомобила – лек автомобил и микробус за реализиране дейностите по проект „Модерно професионално обучение за професионалисти с бъдеще”, финансиран по Националната програма на МОМН „Модернизиране на системата на професионалното образование”в ПГ по ПСТТ „Г. С.Раковски” – град Плевен. НОВ, НЕУПОТРЕБЯВАН ЛЕК АВТОМОБИЛ за учебни цели за осъществяване на практическо обучение на водачи кат.В, със следните характеристики: Двигател- 3 или 4 цилиндъра, Номинална мощност – 60 к.с., Максимална мощност - 110 к.с. , Оборотомер, Среден разход на гориво (л/100 км) – 5-5,5, Скоростна кутия – механична, 5-степенна ABS - Антиблокираща система, 4 (четири) врати, Минимум две предни въздушни възлгавници, Ел.стъкла и ел.огледала, Климатик/климатроник, Централно заключване, Гаранция и сервизно обслужване. НОВ, НЕУПОТРЕБЯВАН МИКРОБУС, отговарящ на следните технически изисквания: Двигател-4 цилиндъра, турбодизел, Номинална мощност – 80 к.с., Максимална мощност - 110 к.с., Среден разход на гориво (л/100 км) -7-8, Скоростна кутия – механична, 5-степенна, ABS - Антиблокираща система, Брой места – минимум 6+1, Климатик, Две предни въздушни възглавници, Централно заключване, Гаранция и сервизно обслужване

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Нов, неупотребяван лек автомобил – 1 брой 2. Нов, неупотребяван микробус – 1 брой

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53334 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПГ по ПСТТ „Г. С.Раковски” – град Плевен

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предоставените оферти да отговарят на изискванията, съгласно чл. 101в от ЗОП. Допуска се участие само за двете позиции. Срок за доставката: до 30 календарни дни след крайния срок на поканата. Всички направени разходи за доставяне на автомобилите на адреса на купувача са за сметка на изпълнителя. След подписване на договора, на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол след доставката на автомобилите и представена фактура-оригинал, се заплаща по банков път по сметка на Изпълнителя 65% от общата стойност на поръчката. Останалите 35 % ще бъдат заплатени след преглед на окончателните договори за доставка и приемане на извършените дейности от финансиращия орган - МОМН, в срок до 15 октомври 2012 год. Всеки участник има право да подаде само една оферта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката и изборът на изпълнител се извършва по КРИТЕРИЙ: „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА”, по следните показатели: • „Предложена цена” – тежест при оценката 60% • „Предложен гаранционен срок” – тежест при оценката 20% • „Срок на изпълнение на доставката” – тежест при оценката 20 %. Всеки участник, може да получи комплексна оценка максимум 100 точки. Комплексната оценка за всяко предложение представлява сбор от получените оценки на предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в комплексното оценяване и се изчислява по формула, съгласно методиката на оценяване на офертите. За икономически най - изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/08/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа: Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност; Техническо предложение(Приложение 2 към настоящата покана); Ценово предложение (Приложение 3 към поканата); Административни сведения за кандидата (Приложение 4 към поканата);Декларация за приемане условията в проекта за договор – Приложение 6. Приложенията към поканата, методиката за оценка на офертите– Приложение 5, образците на документите заедно с техническото задание са достъпни на профила на купувача, в интернет страницата: www.pgpstt-pleven.com. Предложената офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: град Плевен 5800, ж.к. „Сторгозия” 101, в деловодство на ПГ по ПСТТ „Г. С.Раковски” – град Плевен – ІІ етаж, от 8,00 до 16,00 часа. Върху плика следва да се посочат: наименованието на поръчката, подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите, получени след изтичане на крайния срок, не се разглеждат. Участникът, избран за Изпълнител, ще бъде уведомен с писмена покана за сключване на договор. При сключване на договора, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/08/2012