Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Радослава Милчева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173396, E-mail: r.milcheva@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно осигуряване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за извършване на необходимите работи за осигуряване на здравина, пространствена устойчивост и консервиране на обект:“BG161РО001/2.1-01/2007/001-027“ Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян-Михалков-Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път ІІІ-8641 Пампорово – (Смолян-Стойките) от км. 0+000 до км 11+350,73 и път ІІІ-8681 Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431, с обща дължина 26,282 км. Област Смолян” Проектът е разделен на три участъка: Участък 1: Път ІІІ-866 Смолян - Михалково - Кричим от км км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490 с дължина 6,500 км. Начало и край на участъка Началото на разглеждания участък е на 11 км от гр.Смолян на км 17+600, а краят е при км 26+490 и съвпада с кръстовище с път ІІІ-864 Пампорово- Стойките. Технически характеристики Клас на пътя трети; проектна скорост – 30 км/ч; терен - планински; габарит - пътно платно 6.00 м - 8.00 м; максимален надлъжен наклон - 9.0 %;банкети - 2 бр. земни с широчина от 0.75 м – до 1.20 м. Пътни кръстовища. В разглеждания пътен участък съществуват два броя пътни кръстовища кръстовище при км 20+085 за х.Перелик и кръстовище при км 26+570 с път ІІІ-864 за Пампорово Участък 2: Път IІІ-8641 Пампорово - /Смолян-Стойките/ от км 0+000 до км 11+350.73 с дължина 11,351 км Начало и край на участъка Началото на разглеждания участък е отклонението от кръстовището за курортен комплекс Пампорово на път ІІІ-864.Краят на участъка е при кръстовището на път ІІІ-866 Смолян –Стойките при км 11+350,73. Технически характеристики Клас на пътя трети; проектна скорост – 40 км/ч; терен - планински; габарит - Г9. В населено място от км 0+000 до км 4+250 - 2 х 3,75 м – пътно платно, 2 х 1,75 м – тротоари. Извън населено място от км 4+250 до км 11+350,73 - 1 х 3,25 -3,5 м – лява лента 1 х 3,50 -3,75м – дясна лента, максимален надлъжен наклон - 8.0 %; Преминаване през населени места Участъкът преминава през курортен комплекс Пампорово. Пътни кръстовища. В разглеждания участък има две: - кръстовище за курортен комплекс Пампорово на път ІІІ-864 - кръстовището на път ІІІ-866 Смолян –Стойките Участък 3: Рехабилитация на път IІІ-8641 Рудозем- Смилян от км 0+000 до км 8+431 с дължина 8,431 км Начало и край на участъка Началото на участъка е при км 0+000 - в края на гр. Рудозем - ул. Хан Аспарух, а краят е при км 8+431 където завършва на асфалта и започва черен път. Технически характеристики Клас на пътя - IIІ-ти; проектна скорост – 40 км/ч; терен - хълмист; настилка –5 до 7 м; банкети по 1 м, тротоари 2 х 1,5/2, максимален надлъжен наклон - 8.0 %;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

осигуряване на здравина, пространствена устойчивост и консервиране на трасе с обща дължина от 26,282 км

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

120000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Смолян

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 1. Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически и/или юридически лица, които са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на строителството. 2. Участниците да представят удостоверения за актуално състояние или ЕИК, за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице документ за самоличност.Финансови изисквания: Участникът да е реализирал оборот от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка (строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация на пътища, вкл. пътни съоръжения) сумарно за последните 3 (три) години /2009, 2010 и 2011/ не по-малко от 200 000 лв. без ДДС; Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008; Застраховка “Професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ или еквивалент; Технически изисквания-Участникът да е изпълнил през последните три години поне един договор за строителство, сходен с предмета на поръчката (строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация на пътища, вкл. пътни съоръжения).; При изпълнение на настоящата поръчка участникът следва да прилага Техническа спецификация на НА „Пътна инфраструктура“ от 2009 г.Срокът за изпълнение на строителните дейности е 30 /тридесет/ календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/08/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. 2. Заверено копие от документа за регистрация на участника или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. 3. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП, ако са приложими. 4. Оферта, съгласно Приложение № 4. 5. Техническа оферта – Приложение № 5 6. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6. 7. Проект на договор, подпечатан и подписан от участника на всяка страница. Възложителят си запазва правото да променя проекта на договора, в съответствие условията на настоящата покана и офертата на участника, който е избран за изпълнител - Приложение № 10; 8. Списък на основни договори за строителство, сходни с поръчката, през последните три години (2009г.,2010г. и 2011г) - Приложение № 7; 9.Банкова гаранция за участие– Приложение № 11, или платежно нареждане на стойност 1200 лв.; 10. Банкова гаранция за изпълнение на договора– Приложение № 12; 11. Количествено- стойностна сметка - Приложение № 13; 12. Оборот за последните три години (2009г/2010г/2011г.) - Приложение № 8; 13.Декларация за запознаване със съдържанието на договора - Приложение №9 14. Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя. 15.Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/08/2012