Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул."България" № 32, За: Милена Янева, Елена Таушанова, Република България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74331, E-mail: europroject_svgr@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая №316, етаж2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е избор на консултант за упражняване на консултантска услуга за осъществяване на независим строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: "Ремонт и обновяване на помещения за разполагане на медицинска апаратура в "МБАЛ-Свиленград" ЕООД" , финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 4 "Местно развитие и сътрудничество", по Договор № BG161PO001/4.1-05/2011/004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 – 2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общото количество или обем за извършване на независим строителен надзор е в размер на 4 000 (четири хиляди) лева без включен ДДС и е съобразно Дейност 6 на проект:"Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД" по Договор № BGPO001/4.1-05/2001/004, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. Общият размер на разходите за извършване на строително-монтажни работи по Бюджета на проекта, позиция 2.2 е 158 885,12 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Свиленград, "МБАЛ - Свиленград" ЕООД

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за: 1.1. законосъобразно започване на строежа; 1.2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителство Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията и условията, предвидени в ЗОП (обн., ДВ, бр.28/2004 г., посл. изм., ДВ, бр.33/2012 г.).В офертата участникът следва да представи всички изискуеми документи от Възложителя посочени в указанията, както следва: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника /свободен текст/.Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър /заверено с гриф "Вярно с оригинала" с подпис и печат/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участникът е физическо лице заверено копие с гриф „Вярно с оригинала” от документа за самоличност. 3.Данни за лицето, което прави предложението и координати за връзка, телефон, факс, адрес /Административни сведения-образец №1/. 4.Декларации по чл.47, ал.1, т.1 и 5 от ЗОП – образци № 3 и № 4; 5.Декларация за запознаване с всички обстоятелства и условия на поръчката – обр.№ 5; 6.Декларация за участие на подизпълнител/и – образец № 18; 7.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/и – образец № 19; 8.Декларация за задължаване да се спазват условията на поръчката и да не се разпространяват данни, свързани с нея – образец № 6; 9.Декларация за приемане на етичните клаузи на поръчката– образец № 7; 10.Списък от правоспособните физически лица, включени в екипа, който ще отговаря за изпълнението на поръчката –образец № 8. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства, че ключовите експерти отговарят на посочените от Възложителя изисквания по отношение на техния опит и квалификация чрез представяне на: - професионални автобиографии (по образец); - референция / удостоверение или друг документ, доказващ участието и съответната позиция в екип за упражняване на строителен надзор на подобни обекти; - документи за образование и придобита специфична професионална квалификация; - копие от трудова книжка, или граждански договори, или препоръки от работодатели, както и всички други документи доказващи наличния опит и квалификация; 11..Декларация за съгласие /попълва се поотделно и се подписва от всяко лице/–обр.№ 9; 12.Професионална автобиография /попълва се поотделно за всяко лице и се подписва/ – образец № 10; 13. Списък на основните договори за упражняване на строителен надзор, изпълнени през последните 3 години /2009, 2010 и 2011/ - образец № 15, придружен от препоръки за добро изпълнение. Тези препоръки трябва да съдържат стойност, дата и място на изпълнение, както и дали поръчката е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 14. Препоръка /поне една/ за добро изпълнение от Възложител, от която да е видно, че участника е извършил качествено и в срок услугата по извършване на строителен надзор при спазване на всички нормативни изисквания, както и посочване стойността на договора. 15.Копие на Лиценз за упражняване на строителен надзор, издаден от МРРБ; 16.Декларация по чл. 166, ал. 3 от ЗУТ - образец № 17; 17.Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171 от ЗУТ. 18. Справка за общия оборот и оборота от консултантски услуги в сферата на строителния надзор за последните 3 финансови години (2009, 2010 и 2011)-образец № 14. Участникът следва да е реализирал оборот от консултантски услуги в сферата на строителния надзор не по-малко от 10 000 лв. с ДДС общо за последните три години. 19Декларация за извършен оглед на обекта – образец № 2 (ако е извършен оглед). 20.Техническо предложение - образец № 11; 21.Ценово предложение-образец № 12.Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите: 1. Показател 1 - Предлагана цена /Ц/ за изпълнение на договора, с относителна тежест 60 %. 2. Показател 2 - Размер на предложените от участника човекочасове за изпълнение на поръчката /Ч/ с относителна тежест 25 %. 3. Показател 3 - Pазмер на предложената от участника неустойка /Н/ с относителна тежест 15 %. Методика за определяне на комплексната оценка: 1. Показател 1 - Предлагана цена /Ц/ за изпълнение на договора, с относителна тежест 60 %. Оценяването по този показател се изразява чрез следната формула: С ц min х 60 Ц = -------------------------- , където: Cц n “Сц min” - най-ниската предложена цена, от всички предложени стойности за изпълнение на допуснатите до участие оферти; • “60” - максимален брой точки за критерия; • “C ц n”- предложената от участника цена; • “Ц/” – точките, които получава участника по оценявания критерий; 2. Показател 2 - Размер на предложените от участника човекочасове за изпълнение на поръчката /Ч/ с относителна тежест 25 %. Оценката се определя на база предложените от участника човекочасове от ключовите експерти за изпълнение на поръчката, както следва: K1i И2i И3i И4i Е =--------х40+ ------ х20+--------х20+ -------х20 K1max И2max И3max И4max където:K1i - предложените от участника човекочасове за изпълнение на поръчката за Ръководител на проекта; K1max - най – висок предложен брой човекочасове за Ръководител на проекта;И2i - предложените от участника човекочасове за изпълнение на поръчката за Ключов експерт №2 ;И2max - най – висок предложен брой човекочасове за Ключов експерт №2 ; И3i - предложените от участника човекочасове за изпълнение на поръчката за Ключов експерт №3 ;И3max - най – висок предложен брой човекочасове за Ключов експерт №3 ;И4i - предложените от участника човекочасове за изпълнение на поръчката за Ключов експерт №4;И4max - най – висок предложен брой човекочасове за Ключов експерт №4; Оценката па показателя се определя по следната формула: Е i Ч = ------ х 25 Еmax където:- Еi – брой точки получени от съответния участник по показателя;- Еmax – максимален брой точки получени от участник по показателя; 3.Показател 3 - Pазмер на предложената от участника неустойка /Н/ с относителна тежест 15 %. Оценката се определя от предложената от участника неустойка, която е процент от стойността на поръчката и е дължима при установено от възложителя нарушение на графика на ангажираност на всеки един от ключовите експерти. Минимален размер на предложената от участника неустойка следва да е не по-малко от 0,05 %. Оценката се определя по следната формула: С р с n х 15 Н = ------------------------ , където: C р с mах • “С р с mах” - най-високата предложена стойност в проценти за размер на неустойката от всички предложени стойности за критерия на допуснатите до участие оферти; • “15” - максимален брой точки за критерия; • “C р с n” - предложения от участника процент за размер на неустойката; “Н ” – точките, които получава участника по оценявания критерий; Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е офертата, получила най-висока комплексна оценка /КО/ от максимално възможна 100 точки като сума от индивидуалните оценки по отделните критерии, изчислена по формулата: КО = Ц + Ч + Н

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/08/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от публичната покана са Указанията на Възложителя, образци на документи и декларации, техническо и ценово предложение,техническа спецификация. Публичната покана е публикувана eдновременно на Портала за обществените поръчки и в Профила на купувача. Пълният комплект от документи може да се изтегли от интернет страницата на Община Свиленград: www.svilengrad.bg, раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/08/2012