BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Радослава Милчева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173396, E-mail: r.milcheva@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно осигуряване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за извършване на необходимите работи за осигуряване на здравина, пространствена устойчивост и консервиране на обект: BG161PO001/2.1-01/2007/001-016 „Лот 22 Рехабилитация на път ІІІ-5102 Мировец – Буховци – Острец – Надарево – Дългач – Певец от км 4+410,90 до км 28+825,54, с дължина 24,415 км, област Търговище “ Начало и край на участъка: Началото съвпада с края на изпълнена рехабилитация по път ІІІ-5102, а именно при км 4+410,90. Краят на участъка е на км 28+825,54 при кръстовището с път ІІ-74 „Преслав-Търговище”. Технически характеристики: Клас на пътя – трети; Проектна скорост - Vпр.=60 км/ч извън населено място и Vпр.=50 км/ч в населено място; Ширина на пътното платно: в населено място - 5.00 м до 7.5 0м , извън населено място - 6.00м; Терен – хълмист; Максимален надлъжен наклон - до 6.815%; Банкети 2 х 1.00 м. Преминаване през населени места: От км 8+720 до км 9+900 - с. Буховци. От км 15+850 до км 17+020 - с. Острец. От км 19+600 до км 21+650 - с. Надарево. От км 23+780 до км 25+250 - с. Дългач. От км 27+050 до км 28+825.54 - с. Певец. Пътни кръстовища: Пътни кръстовища - 6 броя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

осигуряване на здравина, пространствена устойчивост и консервиране на трасе с обща дължина от 24,415 км

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

140000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Търговище

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 1. Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически и/или юридически лица, които са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на строителството. 2. Участниците да представят удостоверения за актуално състояние или ЕИК, за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице документ за самоличност.Финансови изисквания: Участникът да е реализирал оборот от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка (строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация на пътища, вкл. пътни съоръжения) сумарно за последните 3 (три) години /2009, 2010 и 2011/ не по-малко от 250 000 лв. без ДДС; Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008; Застраховка “Професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ или еквивалент; Технически изисквания-Участникът да е изпълнил през последните три години поне един договор за строителство, сходен с предмета на поръчката (строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация на пътища, вкл. пътни съоръжения).; При изпълнение на настоящата поръчка участникът следва да прилага Техническа спецификация на НА „Пътна инфраструктура“ от 2009 г.Срокът за изпълнение на строителните дейности е 30 /тридесет/ календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/08/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. 2. Заверено копие от документа за регистрация на участника или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. 3. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП, ако са приложими. 4. Документи удостоверяващи техническите възможности или квалификация на участника. 5. Оферта, съгласно Приложение № 4. 6. Техническа оферта – Приложение № 5 7. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6. 8. Проект на договор, подпечатан и подписан от участника на всяка страница. Възложителят си запазва правото да променя проекта на договора, в съответствие условията на настоящата покана и офертата на участника, който е избран за изпълнител - Приложение № 10; 9. Списък на основни договори за строителство, сходни с поръчката, през последните тригодини (2009г.,2010г. и 2011г) - Приложение № 7; 10.Банкова гаранция за участие– Приложение № 11, или платежно нареждане на стойност 1400 лв.; 11. Банкова гаранция за изпълнение на договора– Приложение № 12; 12. Количествено- стойностна сметка - Приложение № 13; 13. Оборот за последните три години (2009г/2010г/2011г.) - Приложение № 8 14. Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя. 15.Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/08/2012