Версия за печат

BG-Чепеларе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Обединено детско заведение, ул.Перелик № 1, За: Йордана Янкова Карамитева; Лидия Севилова Хаджиматева, РБългария 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 2339, E-mail: odz_chepelare@abv.bg

Място/места за контакт: гр.Чепеларе

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chepelare.org.

Адрес на профила на купувача: www.chepelare.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ Чепеларе по една обособена позиция както следва: Обособена позиция №1: ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15300000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са подробно описани в Пълно описание на поръчката / Прил.№2/ към документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка, като Възложителят си запазва правото да увеличи или намали количествата на доставяните продукти, тъй като не може да бъде предварително определено. В процеса на изпълнение на договора, изпълнителят ще доставя хранителни продукти, съгласно посочени количества в заявка от страна на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 CZK

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Чепеларе, ул.Перелик №1

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят, при осъществяване предмета на паръчката следва да спазва българските държавни стандарти /БДС/, с които се въвеждат, хармонизират европейски стандарти, признати национални технически спецификации /национални стандарти/, български технически, одобрени такива или еквивалентни, съгласно нормативен акт във връзка с изискването за качество на доставяните хранителни продукти. Хранителните продукти, които ще се доставят при изпълнение на поръчката да бъдат с маркировка за годност и дата на производство, етикирани и опаковани по надлежния ред и да се придружават със сертификат за съответствие/ годност. Доставяните продукти следва да отговарят на изискванията съгласно Техническата спацификацията /част от Пълно описание на обекта на поръчката/. По време на изпълнение на доставката Изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни актове, касаещи Възложителя. Качеството на хранителните продукти трябва да отговаря на Закона за храните, БДС, ДВСК и те да бъдат придружени от необходимите сертификати за качество, произход и годност. Изпълнителят се задължава да доставя хранителните продукти франко складовете на ОДЗ на ул.Перелик №1 в гр. Чепеларе в срок от 24 часа след заявката от купувача.Цените на стоките следва да бъдат в лева, с ДДС и плащането ще се извършва по банков път в лева, съгласно изготвена фактура за доставка в 60 дневен срок от получаването и.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/08/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/08/2012