Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Район "Красна поляна" - СО, улица "Освобождение" № 25, За: ихж. Людмил Йончев, Р.България 1330, София, Тел.: 02 9217237, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 9217213

Място/места за контакт: ул." Освобождение" № 25

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача: www.krasnapoliana.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дейности по енергийна ефективност в 128 ОДЗ, вклчючващи: - изпълнение на топлоизолация; -Изпълнение на енергоспестяващи мерки час електро- външно и вътрешно осветление и ремонт на ел. инсталация; -Изпълнение на съпътстващи строително ремонти и възстановителни работи -Възстановяване на нарушените помещения.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете и обем строително-монтажни работи са описани подробно в документацията за участие, публикувана на www.krasnapoliana.com.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

140000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, р-н "Красна поляна" в 128 ОДЗ

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1 .Участниците да са направили предварителен оглед на обекта за запознаване със специфичните условия за изпълнение на обществената поръчката. 2.Квалификационни изисквания към участниците-да имат опит в реализирането на обекти от подобен характер; да притежават ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката. Да притежават регистрация в камарата на строителите за строителство на обекти най -малко четвърта категория през 2012г. Да притежават сертификат за система по управление на качеството по изискванията на ISO 9001:2008 Да притежават сертификат за система за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS18001:2007 Да притежават сертификат за система за управление на околната среда ISO 14001:2004

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/08/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На деловодството на район "Красна поляна" от 01.08.2012г до 08.08.2012г всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа. тел. 02 921 72 37. Лице за контакт инж. Людмил Йончев. тел. 02 9217213. Документацията е публикувана на адрес: www.krasnapoliana.com.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/08/2012