Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев и.д. Директор Дирекция "ОИ", Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611360, E-mail: milko_haralampiev@abv.bg, Факс: 044 552350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обекта е ремонт на административна сграда в ЦГЧ на гр.Сливен. Ремонта е в обхвата на две-те административни сгради на Община Сливен съгласно подробно описаните видове и коли-чества СМР в приложената количествена сметка и е както следва: 1. Покривната хидроизолация на главен корпус административна сграда е износена и са налице течове по покрива. Предвижда се демонтаж на съществуваща хидроизолация, по-лагане на изравнителна армирана замазка за корекции на наклоните към водоприемниците, нанасяне на битумен грунд, монтаж на подложна битумна хидроизолационна мембрана на полиестерна основа и монтаж на хидроизолационна мембрана със защитна посипка. Една част от профилите от медна ламарина по борда на покрива са здрави и може да се демонти-рат за ремонта и да се използват отново, а за друга част се предвижда само укрепване. Има и участъци, на които трябва да се демонтира тази обшивка и да се монтира нова. 2. Предвидени са два броя мълниеприемника с изпреварващо действие тип ERICO 25s или еквивалентни. Мълниеприемниците ще бъдат монтирани върху мачта от неръждае-ма стомана с височина 2 метра на Часовниковата кула и 4 метра, монтиран на покрива на източната административна сграда. Съгласно изискванията на производителя и Наредба №4 са необходими по два токоотвода на мълниеприемник. Те ще бъдат изпълнени от алуминиев проводник AlMgSi0.5, ф8мм. За достигане на зададеното импулсно съпротивление от 10 за мълниезащитното заземяване е възможно изменение на предвиденото количество от триза-земителни пръти на точка. При по – високо специфично съпротивление на почвата е необхо-димо увеличаване броя на заземителните колове. Всички свързващи детайли ще бъдат изра-ботени от алуминий, горещо поцинкована или неръждаема стомана или мед. 3. По време на изпълнението на строително – монтажните работи се предвижда съ-ществуващите инсталационни кабели по фасадата да бъдат демонтирани и положени във външни инсталационни канали. 4. По северната фасада се предвижда почистване на мазилката, полагане на грунд и полагане на външна силикатна мазилка. Част от прозорците са подменени с PVC дограма и стъклопакет. Там, където не са подменени следва да се подменят с нова PVC дограма, двоен стъклопакет, 4-ри камерна, двустранна с 30% отваряемост. ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ НА РVС ДОГРАМАТА СЪЩАТА ДА СЕ ИЗПЪЛНИ С ЧЛЕНЕНЕ ИДЕНТИЧНО НА СЪЩЕС-ТВУВАЩАТА. ЦВЕТА НА НОВАТА ДА Е БЯЛ. 5. В санитарните възли за посетители и на санитарните възли и съблекални на персо-нала е необходимо да се възстанови принудителната вентилация. Да се възстанови и приточ-но – смукателна вентилация и за част от обслужващите помещения на кухненския блок. За изпълнението да се изготви екзекутивна документация. 6. По време на изпълнението на строително – монтажните работи се предвижда възс-тановяване на компрометираните участъци облицовани с фаянсови плочки, почистване на мазилката, частична гипсова шпакловка, монтиране на нов окачен таван от гипсокартон и боядисване с латекс (акрилна боя). Кухненският товарен асансьор да се ремонтира, стените и тавана на входа за зареждане се измажат и варосат. За предотвратяване на овлажняването на сутерена да се изпълни ремонт на тротоарната настилка. 7. Предвижда се цялостна подмяна на покривната хидроизолация на пристройка /северна сграда/ – демонтаж на съществуваща хидроизолация, полагане на изравнителна ар-мирана замазка за корекции на наклоните към водоприемниците, нанасяне на битумен грунд, монтаж на подложна битумна хидроизолационна мембрана на полиестерна основа и монтаж на хидроизолационна мембрана със защитна посипка. Ще се възстанови външната циментова мазилка по стреха, както и ще се монтират нови водосточни тръби от поцинкована ламарина.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261910, 31216100, 45421132

Описание:

Ремонт на покривни конструкции
Оборудване за предпазване от мълнии
Монтажни работи на прозорци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в количествената сметка към техническата документация, публикувана на интернет адреса на Възложителя http://www.sliven.bg обществени поръчъки-профил на купувачао

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1 Икономически и финансови изисквания Минимален оборот от строителство за последните три финансови години (2009, 2010, 2011 г.) - 480 000 лева (четиристотин и осемдесет хиляди лева) с ДДС; За доказване на това изискване се представят Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за съответните години. 2. Технически изисквания 2.1. Участникът да има изпълнени минимум 3 (три) договора за строително – монтажни работи по договори за строителство през 2009, 2010, 2011, всеки поотделно на стойност - не по-малка от 160 000 (сто и шестдесет хиляди) лева без ДДС (Прилагат се документи, удостоверяващи че изпълненият обем СМР са приети от съответният възложител) и да е изпълнил поне един обект с подобен характер. 2.2. Участникът да разполага със собствени или наети технически лица, които да използва за изпълнение предмета на поръчката– минимум един ръководител обект с висше образование с минимум пет години професионален опит в строителството. За доказване на тези изисквания се представят: 1). Списък на договорите за строителство, които участникът е изпълнил през последните 3 години (2009 г., 2010 г., 2011 г.), с посочени: предмет, цена, място и срокове на изпълнение и клиенти съгласно образеца. Обстоятелствата, декларирани в списъка могат да се доказват с копия от договорите, придружени с препоръки (референции) за добро изпълнение. Забележка: Препоръките (референциите) трябва да съдържат следната информация: стойност на договора, срок на изпълнение, предмет на договора, кратко описание на извършените дейности по договора, име на клиента, потвърждение от клиента, дали работата на изпълнителя е била извършена качествено и в срок. 2). Списък на инженерно-техническия състав на фирмата, определен за изпълнение строителството на обекта - предмет на обществената поръчка. Списъкът трябва да е придружен с професионални автобиографии и документи за образование и специфична професионална квалификация. 2.3. Участника да представи Линеен график за изпълнение на поръчката Предложеният линеен график за изпълнението на строително – монтажните работи трябва да е реалистичен и съобразен със спецификата и обема на работа. Линейният график за реализация на проекта трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи, броя работници и строителните машини за всяка от тях. 3.Други изисквания 3.1. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчката, както и на категорията му, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в” от Закона за устройство на територията. В случай, че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си, то същият прилага еквивалентен документ от страната членка на ЕС или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 25-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС; 3.2. Участникът да притежава: а). Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ISO 9001-2008 (или еквивалентна) - копие, заверено от участника; б). Сертификат на участника за внедрена система за управление на Околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентна)- копие, заверено от участника; в). Сертификат на участника за внедрена система на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 (или еквивалентна)- копие, заверено от участника; 3.3. Участникът да притежава документ за валидно сключена застраховка „Професионална отговорност”, съгл. изискванията на чл. 171 от ЗУТ и НУРЗПС. За участник, установен / регистриран извън РБ застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171 от ЗУТ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Цена К1-60 т. Срок за изпълнение К2-30 т. Гаранционен срок, предлаган от участника К3- 10 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/08/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/08/2012