Версия за печат

BG-Девня

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Девня, бул. Съединение 78, За: инж. Галина Димитрова, България 9162, Девня, Тел.: 0519 47045, E-mail: tsu@devnya.bg, Факс: 0519 47045

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.devnya.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка “Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа и улици на територията на Община Девня” включва следните дейности: Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кърпежи с дебелина до 4 см., като кръпките се оформят с мотофреза, почистват се с въздушна струя, обработват се с битумна емулсия и се запълват с плътна асфалтобетонова смес, като се валират с пневматични, вибрационни и гумени валяци. При дебелина на кръпките над 4 см. се полага долен пласт от неплътен асфалтобетон за профилиране.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233222

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

около 6000 кв.м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Девня

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнителят на обществената поръчка да спазва всички правила и норми по техника на безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, организация на движението и опазване на околната среда, описани в Правилници, Наредби и други нормативни документи, свързани с предмета на поръчката. 2. При изпълнение на видовете работи да спазва нормативната уредба за този вид дейност. 3. Вложеният от изпълнителя асфалтобетон да бъде придружен с технически сертификат за качество и да отговарят на стандарт БДС 4132 или еквивалентен. 4. Строителят да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 5. Приемането на видовете СМР става с двустранно подписани подробни ведомости и акт обр. 19

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

"Предлагана цена горен пласт" с максимална стойност 50 точки; "Предлагана цена долен пласт" с максимална стойност 30 точки; „Гаранционен срок” с максимална стойност 20 точки;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/08/2012 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е публикувана в профил на купувача на адрес: www.devnya.bg, в раздел "Обществени поръчки". Документацията за участие ведно с приложените към нея образци може да бъде изтеглена от интернет страницата на община Девня - www.devnya.bg. Участникът следва да представи следните документи: 1. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. Заверени копия от застраховки за „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ на участника и на всеки от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, валидни към датата на отваряне на офертите; в случай, че участникът е обединение, на изискването по тази точка трябва да отговаря всеки член на обединението; 3. Заверени копия от валидни застрахователни полици за застраховка „Трудова злополука“ по НЗЗРСРТЗ, на участника и на всеки от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, за общия брой работници и служители, които ще бъдат използвани при изпълнението на поръчката, валидни към датата на отваряне на офертите; в случай, че участникът е обединение, на изискването по тази точка трябва да отговаря всеки член на обединението; Надлежно заверен от застрахователя списък на застрахованите лица, неразделна част от застраховка „Трудова злополука“; 4. Декларация/декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (по образец); 5. Декларация/декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП (по образец); 6. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, съдържаща вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители (по образец); 7. Декларация, че участникът ще организира за своя сметка всички необходими обезопасителни и охранителни мероприятия по време на изпълнение на поръчката, ако бъде избран за изпълнител (по образец); 8. Декларация /свободен текст/, че участникът разполага към датата на представяне на офертата с отговорник за безопасността и здравето на служителите при извършване на СМР – оригинал, с приложени доказателства /дипломи, удостоверения, трудови книжки, трудови договори, граждански договори и др./; 9. Декларация /свободен текст/, че участникът разполага към датата на представяне на офертата с отговорник по контрола на качеството – оригинал, с приложени доказателства /дипломи, удостоверения, трудови книжки, трудови договори, граждански договори и др./; 10. Декларация /свободен текст/, че участникът приема условията в проекта на договора; 11.Декларация /свободен текст/ за собствено и/или наето техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката; 12. Предлагана цена (по образец); 13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец); 14. Проект на договор – в проекта на договор участникът попълва единствено своите идентификационни данни; 15. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 16. Декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда (по образец). Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриер в деловодството на Община Девня, град Девня, бул."Съединение" №78. Пликът трябва да съдържа: оферта по образец с приложени три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: - плик №1 с надпис “Документи за подбор” - плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката» - плик №3 “Предлагана цена”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/08/2012