Версия за печат

BG-Чепеларе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Чепеларе, ул. "Беломорска" 44Б, За: Цветана Метаксинова, Р България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 8280, E-mail: mail@chepelare.bg, Факс: 03051 8279

Място/места за контакт: Чепеларе, ул. "Беломорска" 44Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chepelare.org.

Адрес на профила на купувача: www.chepelare.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на работен проект за корекция на река Сивковска и река Камбурска, притоци на река Чепеларска в рамките на град Чепеларе и проектиране на подпорните стени.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79311100

Описание:

Услуги по проектиране на проучвания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изготвяне на работен проект за: 1.Цялостна корекция на речното корито на р.Сивковска в участъка с дължина 880м. чрез изграждане на подпорни стени с обща дължина около 760 м от О.Т. 390 до О.Т. 564, отводнителни съоръжения и тротоари по съществуващите улици, реконструкция на нарушена асфалтова настилка, прагове в речното корито и две мостови съоръжения; 2. Корекция на р.Камбурска от кръстовище на ул.”К.Ванчева” и ул „Орфей” до вливането и в р.Чепеларска чрез изграждане на подпорни стени с обща дължина около 200 м и речни прагове, изграждане на едно мостово съоръжение с дължина около 10 м. Проектът да съдържа минимум следните части във фаза Работен проект: -част Геодезия -част Инженерна геология и хидрогеология -част Хидрология -част Конструктивна -част Пътна,ОД,ОВД -част ПБЗ -част КС и КСС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Град Чепеларе

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания към оферентите: 1. Да имат реализиран общ оборот от проектиране – не по-малко от 240 000 лева общо за последните три години – 2009 г., 2010 г.,2011г. 2. Да имат реализиран общ оборот от услуги, съответстващи на предмета на поръчката (проектиране на инфраструктурни обекти) – не по-малко от 180 000 лева общо за последните три години – 2009 г., 2010 г., 2011 г. 3. Да имат внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват проектиране на инженерни съоръжения 4. Да имат изпълнени поне три договора за проектиране на сходни обекти ( съоръжения за корекции на реки и/или водни обекти) за последните три години – 2009 г.,2010 г.,2011 г.,като поне един е финансиран по Оперативна програма на ЕС. 5. Да притежават лицензиран софтуер,необходим за изпълнение на поръчката 6. Да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на проектанта” с общ лимит не по-малко от 100 х.лв,съгласно ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството 7. Да имат на разположение / на трудов или граждански договор/ минимален състав на техническите лица от 6 човека, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката и отговарят на следните изисквания: - инженер-геолог - хидрогеолог,изисквания: висше образование със степен магистър , минимум 10 години професионален стаж по специалността; пълна проектантска правоспособност; -инженер-конструктор-ПГС,ССС;изисквания: висше образование със степен магистър , минимум 10 години професионален стаж по специалността; пълна проектантска правоспособност; -инженер - пътно строителство,изисквания: висше образование със степен магистър , минимум 10 години трудов стаж по специалността; пълна проектантска правоспособност; -инженер ВиК изисквания: висше образование със степен магистър,минимум 3 години професионален стаж по специалността,пълна проектантска правоспособност -експерт – ХТС,ХМС,ХЕС,ВиК-изисквания: висше образование със степен магистър , минимум 10 години професионален стаж по специалността; - експерт - строителен инженер-изисквания: висше образование със степен магистър , минимум 2 години трудов стаж по специалността; сертификат за „Координатор по безопасност и здраве за етап инвестиционнно проектиране”; -експерт - ръководител на проектантски екип;изисквания – висше образование със степен магистър,ПГС,ССС;минимум 10 години професионален опит като ръководител на проектантски екип,пълна проектантска правоспособност.Допуска се съвместяване с техническото лице „инженер-конструктор”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката се извършва по следните показатели: Показател 1 – Срок за изпълнение с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 60%. Оценката по този показател за останалите оференти се изчислява по следната формула: ТП1 = (Vmin / Vi) х 100, където - ТП1 – оценка на предложения срок за изпълнение на поръчката; - Vi е срокът в дни (календарни) на съответния оферент; - Vmin е минималният срок в дни (календарни) на оферента, предложил най - кратък срок за изпълнение на поръчката. Показател 2 – Предлагана цена с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 40%. Оценката по този показател за останалите оференти се изчислява по следната формула: ФОi = ( Cmin /Ci ) х 100, където: - ФОi – оценка на предложената цена за изпълнение на поръчката - Cmin – е най-ниската предложена цена от оферент; - Ci - цената, предложена от всеки от останалите оференти. Крайно класиране на Участниците Комплексната оценка на всеки оферент се изчислява по формулата: КО = 0,60 x ТПn + 0,40 x ФОn където: - КОn е комплексната оценка на съответния оферент; - ТПn е оценката на съответния оферент за предложения срок на изпълнение, - ФОn – оценката на съответния оферент за предложената цена за изпълнение

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/08/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да се представи в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, наименованието на предмета на поръчката и да съдържа следните документи: 1.Копие от документ за регистрация или ЕИК за българско юридическо лице и ЕТ, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато Оферентът е физическо лице – копие от документ за самоличност; 2.Декларация за участие на подизпълнител - по образец; 3.Декларация от подизпълнителя (само ако ще се използва такъв) - по Образец ; 4.Декларация съдържаща информация за общия оборот за последните три финансови години 2009, 2010 и 2011 г. 5.Декларация, съдържаща Списък на основните договори с предмет сходен или подобен на поръчката, изпълнени през последните три години (образец), придружена с препоръки за добро изпълнение на всеки от посочените договори; 6.Декларация, съдържаща данни за технически лица, включително и тези, отговарящи за контрола на качеството, които Оферентът ще използва за извършване на услугата (образец); 7.Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация, проектантската правоспособност на експертите, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на услугата и наличието на валидна застраховка “Професионална отговорност” 8.Техническа оферта (по Образец) 9. Ценова оферта (по Образец) 10. Проект на договор 11. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител, представя: Документите от съответните компетентни органи, съгласно чл.47, ал.1,т.1 и декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП, и гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му. Не се предвижда авансово плащане. Плащането ще се извърши при осигуряване на финансиране, но не по-късно от 24 месеца от предаване на проекта. В профилът на купувача е публикуван снимков материал на плана на река Сивковска. Документите за участие се подават до 03.08.2012г. до 17:00 в Деловодството на Община Чепеларе

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/08/2012