Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Росица Алексиева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: r.aleksieva@api.government.bg, Факс: 02 9173283

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка: “Закупуване на антивирусен софтуер за защита на работни станции и сървъри и специализиран антиспам софтуер за пощенски кутии“. Описанието на функционалните възможности на специализирания антиспам софтуер както и минималните изисквания към лиценза на антивирусния софтуер са описани подробно в Техническа спецификация /Приложение № 1/ към поканата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят трябва да предостави специализиран антиспам софтуер за 700 пощенски кутии с вече наличното оборудване в мрежата на АПИ - F-Secure Messaging Security Gateway P300 и 800 лиценза антивирусен софтуер за защита на работни станции, файлове и пощенски сървъри под Windows/Linux, както и предоставяне на конзола за централизирано управление.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът да е оторизиран от производителя на продуктите, включени в предмета на поръчката, да разпространява и поддържа антивирусния софтуер за територията на България. 2. Участникът трябва да има изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, поне 4 (четири) договора с предмет, сходен на предмета на настоящата обществена поръчка. За включените в списъка договори се прилага препоръка за добро изпълнение от възложителя, издадена след датата на приключване на изпълнението по договора, документ за окончателно плащане по договора или друг документ, доказващ изпълнението по договора. 3. Участникът да разполага с поне 4-ма специалисти, притежаващи сертификат, издаден от производителя на предлаганите продукти или оторизиран негов представител за територията на България, за преминато и успешно завършено обучение, свързано с функционалността или техническата поддръжка на предлаганите продукти, както и с лице, отговарящо за качеството и сигурността. 4. Доказана степен на защита – Участникът трябва да предостави като доказателство разпечатка от официалната уеб страница на AV-TEST GmbH.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател 1 - „Срок на доставка” (Тд), с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,20. Показател 2 - „Срок на инсталация” (Ти), с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,20. Показател 3 - „Предложена цена” (Тц), с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,60. Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е описана подробно в Приложение № 2 към поканата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/08/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 4,5 и 6); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 3. Срокът за изпълнение на поръчката включва: срок за доставка;срок за дейностите по инсталация, настройки и допълнителни настройки при необходимост на Софтуера и Хардуера; срок за ползване, включващо и актуализиция и поддържане за период от 1 (една) година. 4. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 5. Техническото предложение на участника следва да отговаря на изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация-Прил. №1 към публичната покана; 6. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 7. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: • документи по чл. 48, ал. 2 във вр. чл. 47 от ЗОП;• оригинал на гаранция за изпълнение на договора, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 14 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управление;IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Заверено копие от документа за регистрация на участника или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност.Участникът прилага удостоверение за актуално състояние само в случаи, че не е представил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, се представя и официален превод на еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 4, 5 и 6, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Приложение № 7; 4. Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 8; 5. Ценово предложение, съгласно Приложение № 9; 6. Списък на изпълнени договори със сходен предмет на настоящата обществена поръчка, които да бъдат доказани чрез референции на Възложителя, съгласно Приложение № 10; 7. Документ за гаранция за участие в процедурата в оригинал в размер на 600 (шестстотин) лв. Гаранцията за участие се представят в една от следните форми:- банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 11 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD 8. Образец на проект на договор- Прил.12; 8.1. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Прил. 13 9. Участникът може да добави друга допълнителна информация, която счита за важна и полезна Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 9 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:- адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3;- наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/08/2012