Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9173377, E-mail: p.bodlyov@api.governmen.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за подобряване на отводняването на обект: път ІІІ.181 СОП – с. Ковачевци от км 0+000 до км 26+792 – Лот 15 ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

0

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

58333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически и/или юридически лица, които са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на строителството. 2. Участниците да представят удостоверения за актуално състояние или ЕИК, за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице документ за самоличност. 3. Минимални изисквания: • Участникът да е реализирал приходи от договори сходни с предмета на поръчката на стойност 200 000 лв. с ДДС за последните 3 години (прилагат се ОПР и Баланс на участника); • Участникът да е изпълнил поне 2 обекта сходни с предмета на поръчката (прилагат се с референции); • Ръководителя, определен за строителството на обекта, да е с образователна степен „магистър” строителна специалност или еквивалентна с професионален опит над 5 години; • За изпълнението на поръчката са необходими: - водачи на пътни машини – 5бр. - пътни работници – 4бр; • Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008; • Участниците следва да разполагат със собствена акредитирана лаборатория или да имат сключен договор за ползването на такава, поради необходимостта от доказване на качеството; 4. Списък на необходимите машини: • Самосвал – 1 брой. • Валяк 8т. - 1 бр. • Асфалтополагач - 1 бр.; • Пътна фреза - 1 бр. • Комбиниран багер - 1 бр. 5. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на строителните дейности 60 /шестдесет/ работни дни след подписване на договор с Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/08/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. 2. Заверено копие от документа за регистрация на участника или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. 3. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП, ако са приложими. 4. Оферта, съгласно Приложение № 4. 5. Техническа оферта – Приложение № 5 6. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6 и КСС - Приложение към Протокол от 18.4.2012г. 7. Декларация,че участникът е запознат с проекта за договор (Приложение-16) - Приложение № 15; 8. Списък на основни договори за проектиране на обекти, сходни с поръчката, през последните три години (2009, 2010, 2011) - Приложение № 7; 9. Списък на участниците в екипа за изпълнение на поръчката - Приложение № 8 10. Банкова гаранция за участие по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; 11. Банкова гаранция за изпълнение на договора– Приложение № 13. Банковата гаранция се представя преди сключване на договор с избрания изпълнител; 12. Декларация по ЗЗЛД - Приложение № 10; 13. Трудово-биографична справка - Приложение № 11; 14. Декларация за оглед на обекта - Приложение № 14; 15. Оборот за последните три години (2009г/2010г/2011г.) и доказателства за изпълнение на обекти свързани с обществената поръчка- Приложение № 9; 16. Списък на строителните машини и техническо оборудване - Приложение № 17; 16. Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя. 17. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. 18. ОПР и Баланс на участника за 2009, 2010 и 2011г. 19. Референции за изпълнени минимум 2 обекта , сходни с предмета на поръчката. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 и КСС - Приложение "А" се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. Срок на валидност на офертите – 90 дни от датата на подаването им. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/08/2012