BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173283

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект АМ „Хемус“ СОП – п.в. „Яна“ от км 0+000 до км 8+460, подобект: Пресичане на нефтопродуктопровод Бургас – София при км 5+332”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка и монтаж на 1 защитен кожух на нефтопродуктопровод.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически и/или юридически лица, които са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на услугата. Участниците да представят удостоверения за актуално състояние или ЕИК, за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице документ за самоличност. 1.Доставка и монтаж на защитен кожух на нефтопродуктопровода, който пресича трасето на АМ „Хемус“ при км 5+332, съгласно приложената в документацията Техническа спецификация и съответните количествени сметки. 2.Изисквана професионална квалификация Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да покрият следните критерии за допустимост: 2.1. Минимум един изпълнен договор в област сходна с предмета на поръчката през последните 3 години. 2.2. Участникът трябва да разполага с екип и съответна техника и механизация, съгласно Приложение №15. 2.3. Строително-монтажните работи се извършват само от фирма, регистрирана в ЦПРС и притежаваща първа група – за строежи от високо строителство, принадлежаща инфраструктура, строежи от първа до пета категория, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС. 2.4 Участникът да е реализирирал общ оборот за последните три финансови години, а именно 2009, 2010 и 2011 в размер не по-малко от 120 000 лева. 2.5 Участникът трябва да е реализирирал специфичен оборот от услуги с предмет сходен на настоящата поръчка, за последните три финансови години, а именно 2009, 2010 и 2011 в размер не по-малко от 90 000 лева. За доказване на изискването по т.2.4 и 2.5 участникът следва да представи копие от отчетите на приходи и разходи за предходните 3 финансови години /2009 г., 2010 г. и 2011 г./ и справка за оборота сходен с предмета на поръчката. 1.Срок за изпълнение на поръчката да не е повече от 45 календарни дни, считано от датата на подписване на договора с Възложителя. Участникът да отговаря на изискванията на чл.46, чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3). Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: -документи по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП; -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка . централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/08/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка . централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Оферта, съгласно Приложение № 4; 7. Списък на основните договори за дейности сходни с предмета на поръчката, съгласно Приложение №7; 8. Списък на инженерно-техническия персонал за изпълнение на поръчката - Приложение № 13; 9. Списък на строителните машини и техническо оборудване за изпълнение на поръчката – Приложение № 14 10. Специфичен оборот от услуги с предмет сходен на настоящата поръчка за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) - Приложение № 8; 11. Проект на договор - Приложение № 11; 12. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12. 13. Видове работи, необходима техника, механизация и инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката – Приложение №15 14. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/08/2012