Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9173377, E-mail: p.bodlyov@api.governmen.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Определяне на изпълнител на проучвателно-проектантски работи и строителство за обект: Път I-4 о.п.Севлиево-Велико Търново, участък от км 108+100 до км 109+400 - възстановяване на компрометирано земно легло и конструкция ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

0

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

191667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 1. Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически и/или юридически лица, които са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на строителството. 2. Участниците да представят удостоверения за актуално състояние или ЕИК, за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице документ за самоличност. Участникът да е реализирал приходи от договори сходни с предмета на поръчката на стойност 690 000 лв. с ДДС за последните 3 години (прилагат се ОПР и Баланс на участника); Участникът да е изпълнил поне 5 обекта сходни с предмета на поръчката (прилагат се с референции); Инженерно техническия състав, определен за изготвянето на проекта да включва – пътен инженер – 1 специалист, инженер геолог – 1 специалист и геодезист – 1 специалист. Всички специалисти, изпълняващи проекта да имат пълна проектантска правоспособност. Инженерно техническия състав, определен за строителството на обекта, да е от минимум 3 специалиста, с образователна степен „магистър” и/или бакалавър с професионален опит над 5 години, който включва: Техническият ръководител на обекта да е с образователна степен ‘магистър”/ бакалавър/ по специалност „пътно строителство”, с професионален опит не по-малко от 5 години, или строителен техник с професионален опит 10 години в областта на пътното строителство. В инженерно технологическия състав по изпълнението на обекта да има отговорник по контрола на качеството със стаж по специалността минимум 3 години; В инженерно технологическия състав по изпълнението на обекта да има координатор по безопасност и здраве, притежаващ съответното удостоверение със стаж по специалността минимум 3 години; Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008; Участниците следва да разполагат със собствена акредитирана лаборатория или да имат сключен договор за ползването на такава, поради необходимостта от доказване на качеството; 3. Списък на необходимите машини: • Багер – 1 броя; • Самосвали – 3 броя. • Валяци, в т.ч бандажен - 3 бр. • Асфалтополагач с електронно устройство - 1 бр.; • Автогрейдер - 1 бр. • Челен товарач – фадрома - 1 бр. • Машина за емулсия - 1 бр. • Цистерна за вода - 1 бр. • Компресор - 1 бр. • Пневматичен чук – 1бр. • Фреза за асфалтобетон -1бр. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на проектните дейности е 1 /един/ месец, считано от датата на предоставяне на изходните данни за проектиране от Възложителя. Срокът за изпълнение на строителните дейности 40 /четиридесет/ работни дни след приемането без забележки съгласуван технически проект от ЕТИС на АПИ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/07/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. 2. Заверено копие от документа за регистрация на участника или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. 3. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП, ако са приложими. 4. Оферта, съгласно Приложение № 4. 5. Техническа оферта – Приложение № 5 6. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6 и КСС - Приложение "А". 7. Декларация,че участникът е запознат с проекта за договор (Приложение-16) - Приложение № 15; 8. Списък на основни договори за проектиране на обекти, сходни с поръчката, през последните три години (2009, 2010, 2011) - Приложение № 7; 9. Списък на участниците в екипа за изпълнение на поръчката - Приложение № 8 10. Банкова гаранция за участие по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; 11. Банкова гаранция за изпълнение на договора– Приложение № 13. Банковата гаранция се представя преди сключване на договор с избрания изпълнител; 12. Декларация по ЗЗЛД - Приложение № 10; 13. Трудово-биографична справка - Приложение № 11; 14. Декларация за оглед на обекта - Приложение № 14; 15. Оборот за последните три години (2009г/2010г/2011г.) и доказателства за изпълнение на обекти свързани с обществената поръчка- Приложение № 9; 16. Списък на строителните машини и техническо оборудване - Приложение № 17; 16. Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя. 17. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. 18. ОПР и Баланс на участника за 2009, 2010 и 2011г. 19. Референции за изпълнени минимум 5 обекта , сходни с предмета на поръчката. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 и КСС - Приложение "А" се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. Срок на валидност на офертите – 90 дни от датата на подаването им. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/07/2012