Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж.Лъчезар Попов, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9173377, E-mail: l.popov@api.governmen.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Оценки на поземлени имоти – земеделски фонд и урбанизирани територии, засегнати от ПУП-ПП за обекти по позиции, както следва: • „Северна скоростна тангента” от км 0+000 до км 16+400/16+540, засягащ землищата на кв. Требич, кв. Мировяне, кв. Илиенци, кв. Бенковски, кв. Орландовци, кв. Малашевци и кв. Враждебна; • Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път” – „Западна дъга” от км 0+780 до км 6+309, засягащ землища кв. Обеля, кв. Мрамор и кв. Требич; • Път ІІ-99 „Вариант Алепу” ІІ етап от км 20+867 до км 29+327, кръстовище при км 29+108.78, засягащ землище гр. Созопол; • Реконструкция на Път ІІІ-293 „Александрия – Коритен – Северняк – граница с Р. Румъния” от км 44+442 до км 45+685.08, засягащ землището на с. Северняк.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70322000

Описание:

Посреднически услуги по операции с поземлени имоти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

4

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р.България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 1. Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически и/или юридически лица, които са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на услугата. 2. Участниците да представят удостоверения за актуално състояние или ЕИК, за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице документ за самоличност. 3.Участниците да представят списък на изпълнени поръчки с предмет сходен с настоящия през последните три години. 4.За доказване на икономическото и финансовото си състояние участникът представя: 4.1. Заверени копия от съставни части на годишния финансови отчети за последните три финансови години (2009 г., 2010 г., 2011 г.), удостоверяващи, че общият оборот на фирмата е минимум 50 000лв. с ДДС. Ако съгласно законодателството на държавата на участника някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни финансови отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. 5.Минимални технически изисквания: 5.1. Оценителят трябва да е сертифициран от Камарата на независимите оценители в България,. 5.2.Да има стаж минимум 3 г. (като същият се доказва с допълнителни документи), както и да притежава оценителска правоспособност за земеделски земи, трайни насаждения и недвижими имотит. 5.3. Да има и професионален опит в изготвянето на оценки за отчуждаване на имоти и части от имоти, засегнати от строителството на линейни инфраструктурни обекти. 5.4.Оценителският доклад следва да бъде заверен от съответната Общинска служба „Земеделие”, съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредбата за определяне на цените на земеделските земи, ако е изготвен по реда на цитираната Наредба. 5.5.Участниците да са изпълнили минимум 2 (две) възлагания, сходни с предмета на поръчката за последните 3 години.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: •документи по чл. 48 от ЗОП; •оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение №10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; Срок за изработване и представяне на оценителския доклад – не повече от 15 календарни дни, считано от датата на осигуряване на всички необходими за оценката документи за всеки един обект.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/07/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. 2. Заверено копие от документа за регистрация на участника или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. 3. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП, ако са приложими. 4. Оферта, съгласно Приложение № 4. 5. Техническа оферта – Приложение № 5 6. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6 7. Декларация,че учасникът е запознат с договора(Приложение-12) - Приложение № 11; 8. Списък на основни договори , сходни с предмета на поръчката, през последните три години (2009, 2010, 2011) - Приложение № 7; 9. Банкова гаранция за участие по образец съгласно Приложение № 8 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; 10. Оборот за последните три години (2009г/2010г/2011г.) и доказателства за изпълнение на дейности свързани с обществената поръчка- Приложение № 9 11. Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя. 12. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. Срок на валидност на офертите – 90 дни от датата на подаването им. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/07/2012