Версия за печат

BG-Берковица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Берковица, Община Берковица, гр. Берковица п.к. 5350, пл. "Йордан Радичков" №4, За: Гергана Антонова - зам. кмет на Община Берковица, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88404, E-mail: antonova.g@berkovitsa.com, Факс: 0953 88420

Място/места за контакт: Община Берковица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.com.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проектът е насочен към ограничаване на рисковете за живота на хората и щетите за тяхното имущество, причинени от наводнения.Възложителят – община Берковица, е провел открита процедура за избор на изпълнител/и на СМР. Срокът за изпълнение на обекта, след подписване на договора е до приключване на СМР и въвеждане в експлоатация на обекта. Изпълнителят на дейността по строителен надзор се изисква да изготви необходимата документация за нуждите на приемателната комисия на обекта. Целта на настоящата обществена поръчка е избиране на изпълнител на строителен надзор, който да участва в инвестиционния процес, и осъществява надзор съгласно изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна база, при изпълнението на строително - ремонтни работи.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000

Описание:

Строителен надзор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Техническа спецификация Задачите на избраният Изпълнител включват следните консултантски услуги по чл.166, ал.1 от ЗУТ, а именно: •упражняване на строителен надзор върху изпълнение¬то на СМР и съответствието на извършващото се стро¬ителство с нормативните изисквания, строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните, и противопожар¬ните изисквания, предвидени в договорите за строителство;•координиране на строителния процес до въвеждането на обектите в експлоатация;•наблюдаване за спазването на изискванията за здравос¬ловните и безопасни условия на труд;•съставяне на актовете и протоколите, предвидени в На¬редба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и про¬токоли по време на строителството;•осигуряване на условия за безопасност на труда в съот¬ветствие със Закона за здравословни и безопасни усло¬вия на труд, Наредба №.2 от 22.03.2004т. за минимални¬те изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и другите нормативни актове, уреждащи тази материя; •осъществяване на контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтаж¬ните работи в съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях; •контролиране на съответствието на влаганите материа¬ли и продукти с изискванията на Наредбата за същест¬вените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти. При получаване на материалите на съответния обект се изготвя и подписва Протокол на материалите, доставени на обекта на съответната дата, придружен със сертификати, декларации за съответствие, протоколи от изпитване и други документи, доказващи качеството на материалите. •осигуряване на необходимите мерки с цел недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; •осигуряване присъствието на авторския надзор по съ¬ответните части на техническите проекти на обектите при изпълнението на строително - монтажните работи;•подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необ¬ходими за оценка на качеството на изпълнените СМР;•подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Оперативна Програма Регионално Развитие, вкл. акта за предаване на строежа от строителя на инвеститора;•даване на инструкции за точно и качествено изпълне¬ние на СМР и вземане на решения по технически въп¬роси, които не променят техническите проекти;•подписване съвместно със строителя на изготвената ек¬зекутивна документация и представянето й на съответ¬ните органи съгласно чл.175 и следващите от ЗУТ (представяне на екзекутивната документация в необхо¬димия обем за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж, и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър); •участие при съставянето на констативния акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че строежът е из¬пълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 и условията на сключения договор;•съхраняване и предоставяне при поискване от контро¬лен орган на строителните книжа на строежа; •съдействие на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи, да регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфрас¬труктура и документ от Агенцията по геодезия, картог¬рафия и кадастър, съгласно изискванията на ЗУТ;•изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба№5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.•Предаване на цялата строителна документация и строителните книжа на Възложителя. Цялата документация следва да бъде подредена в класьори с твърди корици с ширина 7 см. – по два оригинални екземпляра за Възложителя и 1 екземпляр за строителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Берковица

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата се представя в непрозрачен плик, съдържащ информация за •Име и адрес на Възложителя •Име и адрес на Кандидата Точното име на поръчката - ОФЕРТА за поръчка с предмет „Изпълнител за извършване на строителен надзор при изпълнение на строително – ремонтните работи по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” от Оперативна програма „Регионално Развитие 2007-2013”, договор № BG161PO001/4.1-04/2010/018 за : „Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около гробищния парк и р. Раковица в района около моста за влизане в кв. Раковица” Външният плик съдържа административни документи (представени в плик 1) и ценова оферта (представена в плик 2). Пликове 1 и 2 се представят надлежно надписани и запечатани. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /респ.куриерска служба/. Място за подаване на офертите: гр.Берковица, пл. “Йордан Радичков ” №4, Деловодство на Община Берковица. Съдържание на Плик №1 1.Оферта – Образец 1; 2.Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или ЕТ, както и копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3.Административни сведения за участника – Образец 2; 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП – Образец 3; 5. Декларация по чл. чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП-Образец 4; 6. Декларация по чл.47, ал. 5, ЗОП – Образец 5; 7. Справка-декларация с информация от оборота за изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката (извършване на строителен надзор) за всяка една от последните три години (2009, 2010, 2011) в размер не по-малък от стойността на настоящата обществена поръчка, без ДДС. – Образец 6; 8. Справка-декларация, съдържаща списък на изпълнените проекти през последните три години, където участника е упражнявал строителен надзор – Образец 7; 9. Минимум 2 референции, от които да е видно предмета на договора (включен в справката-декларация), обхвата и обема на работа, стойността на договора и периода на изпълнение и/или документи доказващи изпълнението на договора; 10. Справка-декларация за членовете на екипа, отговорен за изпълнението на поръчката – минимум 2 правоспособни инженери, имащи право да осъществяват строителен надзор – Образец 8; 11.Професионални автобиографии - с приложени копия от дипломи, копия от договори, копия от трудови книжки, референции от работодатели/възложители и всякакви други подходящи документи, доказващи образованието, квалификацията и професионалния опит на членовете на екипа, отговорен за изпълнението на поръчката; 12.Декларации за ангажираност на посочените експерти – Образец 9; 13. Копие от лиценза за упражняване на строителен надзор; 14. Копие от валидна към датата на подаване на офертата професионална застраховка; 15.Проект на договор, парафиран на всяка страница, без да се попълва – Образец 11; Съдържание на Плик №2 Плик 2 трябва да съдържа единствено ценова оферта, изготвена съгласно образец 10. Срок за подаване на офертите – съгласно срока, посочен в Публичната покана. Изискуеми гаранции 1.1. Гаранция за участие в размер на 100 лв. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от договорената стойност, без ДДС и със срок на валидност най-малко 2 месеца след изтичане срока за изпълнение на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/07/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Минимални изисквания за икономически и финансови възможности на Кандидатите 1.1 Участниците трябва да имат реализиран оборот от изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката (извършване на строителен надзор) за всяка една от последните три години (2009, 2010 и 2011), в размер не по-малък от стойността на настоящата обществена поръчка, без ДДС. При участието на обединение изискването се прилага за обединението като цяло. 2. Минимални изисквания за Технически възможности на Кандидатите 2.1.Кандидатите трябва да се приключили минимум 2 проекта за упражняване на строителен надзор през последните три години (009, 2010 и 2011), които се доказват с Справка-декларация, съдържаща списък на изпълнените проекти през последните три години, където участника е упражнявал строителен надзор и референции. 2.2.Да представят екип, отговорен за изпълнението на поръчката, състоящ се от минимум 2 правоспособни инженери, имащи право да осъществяват строителен надзор, които са длъжни да представят декларация за ангажираност по проекта; 2.3Да притежава лиценз за упражняване на строителен надзор за съответните видове работи, както и валидна към датата на подаване на офертата професионална застраховка. 3.Извършване на оценка и сключване на договор Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, отваря офертите по реда на тяхното постъп¬ване и проверява за наличието на 2 отделни запечатани плика. Комисията предлага на Възложителя да отстрани от процедурата всеки Участник: - който не е представил някой от изисканите документи ; - за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП; - който е представил оферта, която не отговаря на пред¬варително обявените минимални условия на Възложителя: Пликът с цената, предлагана от Участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа: състав на комисията; списък на участниците, както и тези, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им; класирането на участниците, чиито оферти са допусна¬ти до разглеждане и оценяване; дата на съставяне на протокола; в случай, че има такива - особени мнения със съответ¬ните мотиви на членовете на комисията. Протоколът на комисията се подписва от всички члено¬ве и се предава на Възложителя заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на Възложителя. 4.Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договора След приключване работата на коми¬сията Възложителят издава заповед, с която обявява класирането на участниците и Участника, определен за Изпълнител. Възложителят сключва договор за възлагане на общест¬вената поръчка с Участника, класиран от комисията на първо място и определен за Изпълнител след като Участникът: •представи документи от съответните компетентни ор¬гани за, удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП; •представи определената гаранция за изпълнение на до¬говора; Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на Участника, въз основа на които е определен за Изпълнител. Възложителят определя в договора за възлагане на строителен надзор началната дата, обвързана със сключването на договора за строителството за поне един от обектите, предмет на строителния надзор. 15. Начин на заплащане на поръчката: - 40% авансово плащане – платим в срок от 7 дни, считано от поканата на възложителя за съставяне на актове за откриване на строителството - 60 % от стойността на договора - като изпълнителят трябва да представи и доклад за свършената работа и фактура оригинал. 6. Изисквания за качество: При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва техническите изисквания заложени в техническото предложение.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/07/2012