Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул. "България"№32, За: Светлана Петева, Розалина Караиванова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74331, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска Администрация, ст.331

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проектиране във фаза Технически проект с цел кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321”Основни услуги за развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони 2007-20013г. на следните обекти: А/Реконструкция и рехабилитация на път HKV2142/III-5509, Свиленград- Райкова Могила/ - Димитровче Б/Реконструкция и рехабилитация на път HKV2147/ І-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Генералово В/Реконструкция и рехабилитация на път НКV2148/ І-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Чернодъб Г/Реконструкция и рехабилитация на път НКV1149/ІІІ-505 Малко Градище - Свиленград/Сива Река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село Д/ HKV3143/III-5509, Щит – Сладун/-Михалич Е/ HKV1082/III-809, Любимец – Йерусалимово/-Георги Добрево – Граница общ. (Любимец – Свиленград)-Момково-Свиленград/II-55/ Ж/ HKV1144/III-5509,Свиленград – Щит/Райкова могила-Мустрак-/III-5507/ Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно -експлоатационните качества на пътната настилка и част от пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.HKV2142/III-5509, Свиленград- Райкова Могила/ - Димитровче с обща дължина –0,8 км. 2. HKV2147/ І-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Генералово с обща дължина - 0,9 km. 3.НКV2148/ І-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Чернодъб с обща дължина - 3,9 km. 4. НКV1149/ІІІ-505 Малко Градище - Свиленград/Сива Река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село с обща дължина 11,9 km от кв. Ново село - с. Мезек. 5.HKV3143/III-5509, Щит – Сладун/-Михалич.Участък с обща дължина от 3 кm. 6.HKV1082/III-809, Любимец – Йерусалимово/-Георги Добрево – Граница общ. (Любимец – Свиленград)-Момково-Свиленград/II-55/ с обща дължина от 1,67 km. 7. HKV1144/III-5509,Свиленград – Щит/Райкова могила-Мустрак-/III-5507/ с обща дължина от 1,6 km.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обем и съдържание на проекта 1.Част “Геодезия” 2.Част “Пътна” - Обяснителна записка - Чертежи Работните чертежи да се представят в стандартни размери и съответен мащаб. Където е необходимо да бъдат приложени детайли с размери и технологични особености на изпълнението. - Ситуация М1:2000 в открит път - Надлъжен профил М1:200/2000 - Тип напречен профил – М 1:50, 1:100 - Детайли М 1:20,1:25 – в зависимост от спецификата в други подходящи мащаби 3. Таблици - Таблици за трасето в план – координати на оста на пътя; Таблици за надлъжен профил – в оста и в ръбовете на пътната настилка табл.5; таблици с КООРДИНАТИ на опорния полигон, всички главни точки, пикетни точки и на точките в техните сечения. Общ справочен регистър на точките от опорния полигон и нивелачните репери и резултата от ъглово линейното изравнение на полигона. 4. Количествено - стойностни сметки Да се представят подробни количествени сметки, ведомости и таблици за видовете СМР по раздели и съответните обобщени количества. Да се състави и обобщена количествена сметка по видове пътно - ремонтни работи. 5. Част “Организация на движението” - сигнализация и маркировка 6. План за безопасност и здраве При изготвянето на „Плана за безопасност и здраве” при строителството на обекта да се спазят всички задължения предвидени в Наредба № 2 за минималните изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, изискванията на Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО, на Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана, както и всички нормативи за безопасност и здраве.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата: КО = Ц х 50+ Ср. Х 50; Ц-цена Ц= Цmin/ Цуч. Цmin- предложена минимална цена за изпълнение на услугата от участник в процедурата Цуч.- предложената от участника цена за изпълнение на услугата Ср.-срок за изпълнение Ср.=Ср.min./ Ср.уч. Ср.min-предложен минимален срок от участник за изпълнение на услугата Сср.уч.-предложен срок от участника за изпълнение на услугата Максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент 100%.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/07/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/07/2012