Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул. "България"№32, За: инж. Иванка Димитрова, Милена Янева, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74310; 0379 74331, E-mail: europrodjekt@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска Администрация,стая 310,стая 316

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проектиране във фаза Технически проект на Спортна зала в гр. Свиленград.Спортната зала като ситуиране да бъде разположена в УПИ-І.Общ.”за КОО със спортна зала”,от кв.305. по плана на гр.Свиленград, по възможност с градоустройствено отношение към градския стадион.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71221000

Описание:

Архитектурно проектиране на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изисквания по техническите показатели на проектното решение: Застроена площ в рамките на 3 250м2 - 3 500м2 Разгъната застроена площ от 4 000м2-до 4 500м2

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СПОРТНАТА ЗАЛА като ситуиране,да бъде разположена в УПИ-І.Общ.”за КОО със спортна зала”,от кв.305. по плана на гр.Свиленград, по възможност с градоустройствено отношение към градския стадион.В ситуационно отношение,да се предвидят непосредствени транспортно-комуникационни връзки към прилежашите улици,затварящи карето на кв.305.Проектната документация да включва и проектна разработка на четирите прилежащи на УПИ І улици,включително и уличните канализация и водопровод.Проектът за СПОРТНАТА ЗАЛА трябва в пълна степен да отговаря на всички нормативни изисквания и наредби съгласно действащата за страната нормативна база, както и обема и съдържанието на проектните работи. Представянето на проекта пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да бъде в писмен,графичен и електронен вариант, проектна фаза-Технически Инвестиционен Проект (ТИП).Проектните материали да бъдат във вид за безпроблемно одобряване по следните проектни части: Архитектурна; Конструктивна със заверка от ТК; Водоснабдяване и канализация;; Електрическа – Силно- и слаботокови електрически системи и инсталации; Топлоснабдяване –Отопление, Вентилация; Енергийна ефективност; Геодезия-Трасировъчен план, Вертикална планировка; Геоложки проучвания и доклад; Паркоустрояване (озеленяване) и благоустрояване; Проект за Пожарна безопасност и евакуация; Проект по организация на движението; План за безопасност и здраве,организация и изпълнение на строителството; Количествени сметки и други съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, които да послужат за качественото изпълнение по изграждането на СПОРТНАТА ЗАЛА.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата: КО – Комплексна оценка – формира се по следния начин: КО = Ср. + Ц, където Ср. – срок на изпълнение Ц – Ценово предложение Ср. – срок на изпълнение – макс. 45 т.: Ср.=(Ср.min/Ср.уч.) x 45, където: Ср.уч. е предложен от участника срок(календарни дни) на изпълнение; Срмin е предложения минимален срок(календарни дни) на изпълнение от участник в процедурата - Ц – Ценово предложение – макс. 55 т.: Ц=(Цмин./Цуч.) х 55, където: Цмин. е най-ниска предложена цена; Цуч. е предложената цена от участника. Максимален брой точки – 100. На първо място се класира участникът, получил най-голям брой точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/07/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/07/2012