Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: инж. Иван Манчев- заместник-кмет, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване услугата "Инвеститорски функции и инвеститорски контрол на обект "Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Сливен"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71247000

Описание:

Контрол на строителните работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят ще осъществява инвеститорски функции и инвеститорски контрол на сключения договор с предмет ”Почистване на нерегламентирани сметища около населените места на територията на Община Сливен” със срок на действие до 31.12.2014 г. Обхватът на възложените функции включва: • контрол на строително монтажните работи по срока за изпълнение, количество, качество и цени и извършване на необходимите действия за тяхното потвърждаване или оспорване по установения ред; • контрол върху персонала, екипировката и техническото оборудване на изпълнителя по договора за строителството с оглед изпълнението на работите и техниката за безопасност; • контрол върху ценообразуването на строителните работи при необходимост; • контрол на необходимата документация за извършената работа; • сътрудничество с общинските органи и други контролиращи органи; • разяснения, становища и разпореждания (след консултация с възложителя) във връзка с изпълнението на договора за строителство; • организация на съгласувателните режими с: А) възложителя по настоящия договор относно цялостното изпълнение на работите по обекта, предприемането на необходимите действия и действия при форсмажорни обстоятелства; Б) изпълнителя по договора за строителство с оглед изпълнение на договорните задължения; В) държавни и общински институции и експлоатационни предприятия. • изготвяне на различни справки, изисквания за строежа или от възложителя; • организация на експертизи и допълнителни ППР при необходимост • организация на приемо-предавателните процедури.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да отговарят на следните минимални изисквания: •да притежават лиценз съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, съответно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ; •да отговарят на изискването на чл. 166, ал. 3 от ЗУТ;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/07/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, подробните указания към участниците и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя - http://www.sliven.bg - Обществени поръчки - Профил на купувача

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/07/2012