Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Мария Гявурова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: m.gyavurova@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Път I-5 „гр. Русе – гр. Велико Търново - Маказа”, гредови мост при км 2+680, замяна на аварирала дилатационна фуга М 180 с нова преходна конструкция «открит тип» с гумен компенсатор и метална защита за много тежко и интензивно движение, осигуряваща дилатация 180 мм. Замяна (доставка, монтаж, технологичен проект с вид и обем СМР и проект за времена организация на движението (ВОД) на аварирала дилатационна фуга М180 за обект: "Път I-5":гр.Русе-гр.В.Търново-Маказа", гредови мост при км.2+680. Съществуващата фуга М180 е между отвори 6 и 7. Фугата тип "Мостстрой", с ножици е с дилатация 3х60 мм., опитен образец и е изпълнена през 1980г. Новата преходна конструкция да е "открит тип", с гумен компенсатор, метална защита и осигуряваща дилатация 180мм., в условията на много тежко и интензивно движение. Модела фуга да позволява замяна при работа на "половин платно", при максимално използване "леглото" на съществуващата фуга М180

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45220000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Да се замени(доставка,монтаж и технологичен проект) амортизираната фуга М180 между отвори 6 и 7 , с нова преходна конструкция гаранитираща необходимата дилатация от 180 мм., водоплътност и осигуряваща комфортно и безопасно преминаване на тежкия и интензивен трафик.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

83000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към предмета на поръчката: 1. Икономическо и финансово състояние 1.1. Общият оборот за последните три финансови години ( 2009, 2010, 2011 г.) от строителство и ремонт на мостове, виадукти и други пътни съоръжения - минимум 170 000 лева без ДДС. 2. Технически възможности и квалификация. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 2.1. да осигури машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка: - фреза – 1 брой; - къртачно оборудване - 1 брой; - автокран – 10 т. - 1 брой; - електрожен - 1 брой; 2.2. да разполага с инженерно-технически персонал за ръководство при изпълнение на поръчката, включително за осигуряване на контрола на качеството, както и с минимален брой други работници и машинисти, които притежават квалификация и професионален опит, свързани с предмета на обществената поръчка; - технически ръководител с опит мин.5 г. и магистърска степен; - работници и машинисти – мин.5 броя; Срок на изпълнение - 90 календарни дни

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/07/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1. Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 3. Срок за изпълнение на поръчката – 90 календарни дни 3.1. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата, на подписване на двустранен протокол за начало на строителство от страна на Възложителя и Изпълнителя; 4. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 5. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 6. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: • документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; • оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; VІ. Офертата трябва да съдържа: 1. Заверено копие на документ за регистрация кандидата, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато кандидатът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език;2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Приложение № 4;4. Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 5. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6; 6.Списък на изпълнени поръчки по изграждане и ремонт на пътни съоръжения, които да бъдат доказани чрез възлагателни писма, договори или референции на Възложителя, съгласно Приложение № 7; 7. Декларации по Закона за защита на личните данни – Приложение № 9; 8. Трудово-биографични справки – Приложение № 10; 9. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 11 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD 10. Проект на договор; 11. Декларация за запознаване с условията на договора - Приложение № 14; 12. Участникът може да добави друга допълнителна информация, която счита за важна и полезна в подкрепа на неговото предложение Предаване на офертата: 1. Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/07/2012