Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Биляна Илиева, Наталия Павлова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: n.pavlova@api.government.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за демонтаж на съществуващи СПО и монтаж на ограничителни системи на път II-35 Плевен – Ловеч от км 0+000 до км 4+991.13 и от км 8+320 до км 13+603.36, с дължина 10.274 км, област Плевен”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45340000

Описание:

Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Избор на изпълнител за демонтаж на съществуващи СПО и монтаж на ограничителни системи на път II-35 Плевен – Ловеч от км 0+000 до км 4+991.13 и от км 8+320 до км 13+603.36, с дължина 10.274 км, област Плевен”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

260000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Плевен

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. При изпълнение на настоящата поръчка участникът следва да прилага „Техническите правила за приложение на ограничителни системи по пътищата на Републиканската пътна мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2010 г. 2. Изисквания към участниците: 2.1. Финансови изисквания: да е реализирал оборот от дейност, сходна с предмета на поръчката, а именно: монтаж на „Ограничителни системи за пътища”, отговарящи на БДС ЕN 1317, предпазни съоръжения – огради, начални, крайни и преходни елементи и/или буфери срещу удар и др. еквивалентни в размер на 200 000 лева без ДДС за последните три финансови години 2009, 2010, 2011; 2.2. Технически изисквания: участникът да има опит в изпълнение на минимум един договор за монтаж на „Ограничителни системи за пътища”, отговарящи на БДС ЕN 1317, предпазни съоръжения – огради, начални, крайни и преходни елементи и/или буфери срещу удар и др. еквивалентни, през 2011 г.;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/07/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1.Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 3. Срок за изпълнение на поръчката - 15 календарни дни,считано от датата на сключване на договора. 4. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 5. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 6. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: • документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;Застраховка "Професионална отговорност" • оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Заверено копие на документ за регистрация участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език;2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3.Оферта, съгласно Приложение № 4;4.Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 4.Ценово предложение,заедно с количествена сметка, съгласно Приложение № 6;5.Списък на изпълнени поръчки с идентичен характер на настоящата, които да бъдат доказани чрез възлагателни писма, договори или референции на Възложителя, съгласно Приложение № 7; 6.Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение №9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD 7.Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане-Приложение №10(представя се при сключване на договора);8.Проект на договор-Приложение №16; 9.Декларация за запознаване с условията на проекта на договор-Приложение №8;10.Общ оборот за последните 3 г.(2009, 2010, 2011)-Приложение №7;11. Техническа спецификация, „Техническите правила за приложение на ограничителни системи по пътищата на Републиканската пътна мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2010 г. 12.Участникът може да добави друга допълнителна информация, която счита за важна и полезна;Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали док. към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик.Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише.2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:- адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3;- наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата.Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/07/2012