Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: инж. Иван Манчев - заместник-кмет, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Целта на поръчката е избор на Изпълнител на строително-монтажни работи за възстановяване и укрепване на перонни покрития към Приемна сграда за обслужване на пътници „Автогара-Сливен” в УПИ ХІІ, кв. 35, по плана на „Промишлена зона”, гр. Сливен. Централна автогара-Сливен функционира от 2007 г., с Разрешение за ползване №ДК-07-26 от 06.07.2007 г., от началника на РДНСК гр. Сливен, въз основа на изпълнено строителство по Разрешение за строеж № 422/23.09.2004 г. от главния архитект при Община Сливен, съставени документи в съответствие с Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и Акт обр. 16 за установяване годността за ползване на строежа от Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на НАРЕДБА No 2 от 31.07.2003 г.за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Пероните, подпомагащи функционирането на Приемната сграда за обслужване на пътници към Автогара-Сливен са покрити със 17 /седемнадесет/ броя чадъроподобни сенници, представляващи съоръжения с размери 7,20/7,20м. Конструкцията им представлява стоманобетонова носеща колона върху единичен фундамент и метален чадър, монтиран върху колоната. Една част от тези съоръжения са съборени от ураганен вятър, а други са демонтирани от съображение за сигурност. Строително монтажните работи за възстановяване на сенниците ще се изпълняват, съгласно одобрен инвестиционен проект за допълнително пространствено укрепване на металните чадъри посредством укрепващи връзки от тръби Ф121х8. Укрепващите връзки се предвиждат да бъдат монтирани към съществуващата стоманобетонова стена на съоръженията разположени в близост с нея, а укрепващите връзки на съоръженията в близост с приемната сграда ще бъдат монтирани към стоманобетоновата таванска гредоскара на кота +4.28. Връзката стоманобетонова колона – метален чадър е решена с анкериране на анкери тип HILTI – HAS, монтиране на нова плоча по детайл и др., при спазване последователността на изпълнение. Предложената технология за изпълнение е на HILTI-HIT 150. По време на изпълнението на монтажните работи се предвижда изрязване на съществуващите опорни плочи; почистване на бетонните повърхности на колоните; възстановяване на деформираните елементи или изпълнение на нови – след оглед на място и изпълнение на антикорозионна защита на металната конструкция. За закоравяване на чадърите се предлага връзка между тях, посредством шина от неръждаема стомана. Върху металната конструкция на сенниците се възстановява обшивката от поликарбонатни плоскости и обшивката от еталбонд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45213311

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на автогари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествената сметка, към техническата документация, публикувана на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Обществени поръчки - Профил на купувача

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Икономически и финансови изисквания. Изискуеми документи и информация: 2.1.Копие от застраховка за професионална отговорност, съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за устройството на територията. За участник, установен (регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен) регистриран участника; 2.2.Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.; 2.3.Справка за общия оборот и за оборота на строителството, предмет на поръчката, за последните три години (2009 г., 2010 г., 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Участникът да има оборот на строителство, предмет на поръчката, общо за последните 3 (три) години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в размер не по-малко от 400 000 лева (четиристотин хиляди лева) без ДДС. 3. Технически изисквания. Изискуеми документи и информация: 3.1.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчката, както и на категорията му, съгласно чл. 137 от Закона за устройство на територията. В случай, че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си, то същият прилага еквивалентен документ от страната членка на ЕС или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 25 -дневен срок от получаване на уведомително писмо за определянето му за изпълнител да представи изисквания по настоящата точка документ, удостоверяващ вписването му в ЦПРС; 3.2.Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката; 3.3.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. Участникът трябва да притежава следното оборудване: автокран – 1 брой, автовишка–1 брой, оборудване за заваръчни работи - заваръчен агрегат–1 брой и др.; 3.4.Списък на лицата, които ще ръководят и отговарят за извършването на обществената поръчка, придружен с документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация–автобиографии, дипломи за завършено образование, документи за придобита квалификация, трудови договори.Участникът трябва да разполага минимум с: „Ръководител обект”–1 брой–с висше образование с минимум 10 години професионален опит в строителството и „Технически ръководител” – 1 брой – с висше образование с минимум 5 години професионален опит в строителството;3.5.Списък на собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството. Списъкът трябва да е придружена с документи за образование и професионална специфична квалификация. Участникът трябва да разполага минимум с: квалифицирани специалисти – 8 броя и работници с обща неспецифична квалификация – 4 броя. 4.Други изисквания Изискуеми документи и информация:4.1.Линеен график за изпълнение на поръчката.Предложеният линеен график за изпълнението на строително – монтажните работи трябва да е реалистичен и съобразен със спецификата и обема на работа. Линейният график за реализация на проекта трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи, броя работници и строителните машини за всеки от тях.4.2.Работна програма за изпълнение на дейностите, включваща организация и технология на изпълнение на дейностите. Същата следва да е в съответствие с техническия инвестиционен проект.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложена цена - К1 с тежест 60 точки; Срок за изпълнение - К2 с тежест 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/07/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, подробните указания към участниците, ПСД, КС и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя - http://www.sliven.bg - Обществени поръчки - Профил на купувача

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/07/2012