Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул."България" №32, За: Христина Милева, Розалина Караиванова, РБългария 1000, Свиленград, Тел.: 0379 74351, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация,стая 308

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Изпълнение на строителни и монтажни работи по възстановяване на жилищни сгради, пострадали от наводнение в гр. Свиленград”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнението на поръчката включва възстановителни строително монтажни работи на 8 жилища, пострадали от наводнение: Ремонт на жилищна сграда с административен адрес: ул. „Зорница” №9, гр. Свиленград; Ремонт на жилищна сграда с административен адрес: ул. „Осми март” №19, гр. Свиленград; Ремонт на жилищна сграда с административен адрес: ул. ”Димитър Грънчаров” №2, гр. Свиленград; Ремонт на жилищна сграда с административен адрес: ул. ”Свила” №9, гр. Свиленград; Ремонт на жилищна сграда с административен адрес: ул. ”Свила” №9, гр. Свиленград; Ремонт на жилищна сграда с административен адрес: ул. ”Ивайло” №6, гр. Свиленград; Ремонт на жилищна сграда с административен адрес: ул. „Радецки” №2, гр. Свиленград; Ремонт на жилищна сграда с административен адрес: ул. „Осми март” №11а, гр. Свиленград

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10579 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на поръчката включва възстановителни строително монтажни работи на 8 жилища, пострадали от наводнение.За изпълнението на ремонтните дейности по възстановяване не се изискват инвестиционни проекти и Разрешение за строеж. Видовете строително-монтажни работи са следните:бетонови работи: изпълнение на ивична основа, зидарски работи: тухлена ,зидария ,покривни работи: временно укрепване на покривна конструкция с греди, полагане на керемиди ;Мазачески работи: очукване и изкърпване на варова мазилка, изкърпване на гипсова шпакловка; Изолационни работи: полагане на гипсокартон; бояджийски работи: полагане на тапети; настилки: демонтаж на дюшеме, полагане на дюшеме, полагане на ламинат и полагане на балатум. Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България.Строителните продукти да отговарят на: 1)български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни, или 2) европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или 3)признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т.1 и т.2.• Да се спазва НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, (ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г.), в сила от 06.11.2004 г., и приложенията към нея; От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към обектите имоти, тротоари и улици.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/07/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/07/2012