Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: инж. Иван Манчев - заместник- кмет, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Целта на строително-монтажните работи е да се възстанови частично разрушената настилка на булеварда при изкопни работи за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен”. Изпълнението на предмета на поръчката се налага с цел създаване на безопасни условия на движение по бул. „Хаджи Димитър” и подобряване на екологичната обстановка в района. Булевардът е с висока интензивност на движение. Освен моторните превозни средства по него минават тролейбусни и автобусни линии на градския транспорт. Поради намиращите се в непосредствена близост - Многопрофилна болница за активно лечение „Д–р Иван Селимински”, Автогара, както и два големи хипермаркета „Била” и „Лидл” пешеходното движение също е засилено. Предвижда се ремонтираните участъци да се изпълнят на пластове от несортиран трошен камък от 25 см. и битумизирана основа от 8 см. Самите ремонтни участъци представляват основно три правоъгълни ивици с разрушена настилка и сравнително постоянна ширина.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233252, 45233330

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по изпълнение на основа на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествената сметка, към техническата документация, публикувана на интернет адреса на Възложителя http://www.sliven.bg - Обществени поръчки-профил на купувача

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Икономически и финансови изисквания: 1.1.Копие от застраховка за професионална отговорност, съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за устройството на територията. За участник, установен (регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен) регистриран участника; 1.2.Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. 1.3.Справка за общия оборот и за оборота на строителството, предмет на поръчката, за последните три години (2009 г., 2010 г., 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Участникът да има оборот на строителство, предмет на поръчката, общо за последните 3 (три) години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в размер не по-малко от 700 000 лева (седемстотин хиляди лева) без ДДС. 2. Технически изисквания: Изискуеми документи и информация: 2.1.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчката, както и на категорията му, съгласно чл. 137 от Закона за устройство на територията. В случай, че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си, то същият прилага еквивалентен документ от страната членка на ЕС или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 25 -дневен срок от получаване на уведомително писмо за определянето му за изпълнител да представи изисквания по настоящата точка документ, удостоверяващ вписването му в ЦПРС; 2.2.Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. 2.3.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. Участникът трябва да притежава следното оборудване: самосвал – 3 броя, асвалтополагач – 1 брой, гудронатор – 1 брой, пътна фреза – 1 брой, моторен фугорез – 1 брой, вибрационна плоча – 1 брой, валяци – 1 брой, багер – 1 брой, бобкап – 1 брой. 2.4.Декларация от участника, че притежава асфалтова база или има сключен договор за наем с такава база и/или има възможност за ползване ресурсите на асфалтова база (сертифицирана за производствен контрол за произвеждане на асфалтобетонови смеси в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти или с еквивалентен сертификат за качество). 2.5.Списък на лицата, които ще ръководят и отговарят за извършването на обществената поръчка, придружен с документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация – автобиографии, дипломи за завършено образование, документи за придобита квалификация, трудови договори. 2.6.Списък на собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството. Списъкът трябва да е придружена с документи за образование и професионална специфична квалификация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/07/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, подробните указания към участниците, ПСД, КС и образците на документи са птубликувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Обществени поръчки-профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/07/2012