Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален център за информация и документация, бул. "Г. М. Димитров" №52А, За: Вержиния Цанкова, България 1125, София, Тел.: 02 8173825, E-mail: vcankova@nacid.bg, Факс: 02 9713120

Място/места за контакт: бул. "Г. М. Димитров" №52А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nacid.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nacid.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнение на строително- монтажни работи - обособяване на работни места на етаж 7-ми с площ от 638 кв.м в административна сграда, представляваща част от имот- публична държавна собственост, предоставена за управление на Национален център за информация и документация на адрес София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52Б

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000, 45454000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни работи по преустройство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложена количествена сметка в документацията за участие ;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

250312 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" №52Б

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Видовете строителни и монтажни работи да се извършват съгласно посочената количествена сметка и проектна документация, като се спазват всички действащи правилници, нормативи и стандарти в областта на строителството. Изпълнителят е длъжен да влага материали и изделия, чиито технически характеристики да съответстват на приложимите нормативни актове. Изпълнителят е длъжен да спазва заложените в проектната документация решения. Изпълнителят е длъжен да спазва всички изисквания, свързани с безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана при извършванe на строителнитe и монтажни работи, както и да спазва Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи и другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Цена на изпълнение на СМР, съгласно приложената количествена сметка - с тегловен коефициент Кт1=0,65 2. Срок за изпълнение на СМР (в календарни дни) - с тегловен коефициент Кт2=0,30 3. Гаранционен срок (в календарни дни) - с тегловен коефициент Кт3=0,05 К=К1хКт1 + К2хКт2 + К3хКт3 К1=((минимално предложената цена за изпълнение на СМР от участниците в конкурса)/(предложената цена за изпълнение на СМР от конкретния участник)) х 100т; К2=((минимален предложен срок за изпълнение на СМР от участниците в конкурса)/(предложен срок за изпълнение на СМР от конкретния участник))х100т; К3=(( предложен гаранционен срок от конкретния участник)/(максималния предложен гаранционен срок от участниците в конкурса))х100т;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/07/2012 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всеки участник подава офертата, като: 1. Офертата заедно със запечатания плик с ценовото предложение се представя в запечатан непрозрачен плик, с надпис: „Изпълнение на строително- монтажни работи - обособяване на работни места на етаж 7-ми с площ от 638 кв.м в административна сграда, представляваща част от имот- публична държавна собственост, предоставена за управление на Национален център за информация и документация на адрес София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52Б”; 2. Офертата съдържа: 2.1 Попълнена оферта - обр. №1; 2.2 Попълнено приложение №1 - ценовото предложение, което се поставя в непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение за Изпълнение на строително- монтажни работи - обособяване на работни места на етаж 7-ми с площ от 638 кв.м в административна сграда, представляваща част от имот- публична държавна собственост, предоставена за управление на Национален център за информация и документация на адрес София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52Б; 2.3 Попълнено техническо предложение –обр. №2; 2.4 Попълнена декларация за оглед на обекта – обр. №3, която се заверява и от представител на НАЦИД; 2.5 Попълнена декларация за пререгистрация по §4 от ЗТР – обр. №4; 2.6 Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5- обр. № 5 и №6; 2.7 Гаранцията за изпълнение на договора е 3 на сто от стойността на поръчката, в случай че кандидатът бъде определен за Изпълнител, като сроковете за задържане и освобождаване са уредени в договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията може да бъде под формата на парична сума или банкова гаранция - съгласно Приложение №7; 2.8 Парафиран проект на договор за строителство; 2.9 Резюме на План за безопасност и здраве за изпълнение на поръчката; 2.10 Копие от документ за регистрация на ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР или удостоверение за актуално състояние на фирмата /оригинал или нотариално заверено копие/, издадено през последните 6 /шест/ месеца. Този документ не се изисква, ако участникът е местно лице и е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър. В този случай се попълва и прилага декларация за извършена пререгистрация по §4 от ЗТР – обр. №4; 2.11 Копие на документ за регистрация по БУЛСТАТ; 2.12 Копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС; 2.13 Автореференция; 2.14 Копия от действаща застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ и документи за платени застрахователни вноски; 2.15 Копие от удостоверение за вписване в централния професионален регистър на КСБ; 3. Срок на валидност на офертата -90 /дветдесет/ календарни дни; 4. Срок на изпълнение: съгласно приложената техническа оферта; 5. Срок на поддаване на офертата - до 7 /седем/ календарни дни от дата на получаване на поканата за участие; 6. Изборът на изпълнител ще се извърши на базата „икономически най-изгодна оферта”, при ползване на показатели в приложената методика; 7. Офертата следва да съдържа документите, посочени в публичната покана, която е публикувана в сайта на АОП и на сайта на Възложителя. 8. Място на поддаване на офертата: 1125 София, НАЦИД , бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52А, стая 207. 9. Допълнителна информация: тел. 02 8173829, 02 8173824; Документите, свързани с поръчката: 1. Оферта – обр. №1; 2. Ценова оферта –Приложение №1; 3. Техническо предложение –обр.№2; 4. Декларация за оглед на обекта – обр.№3; 5. Декларация за пререгистрация по §4 от ЗТР – обр. №4; 6. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5- обр. № 5 и №6; 7. Методика за оценка; 8. Проект за банкова гаранция -Приложение №7; 9. Проект за договор за изпълнение; 10. Количествена сметка; са на разположение на участниците на сайта на Възложителя. 11. Проектната документация е на разположение на участниците за запознаване на адрес: 1125 София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А Национален център за информация и документация ет.2-ри, стая 207-деловодство от 9.30 ч до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Допълнителна информация: тел. 02 81738 29, 02 8173824.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/07/2012