BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Вапцаров" № 1А, За: Янакиева, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253/139/, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово, област Русе

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В следствие на пропадане на лъосовите почви под съществуващата дъждовна канализация на центара на село Екзарх Йосиф е нарушена проводимостта на каналните тръби и се получава воден стълб в ревизионните шахти. По всяка вероятност има деформация на земното легло под тръбите , което е нарушило пъроначалните наклони на изградената канализация и е довело до скъсване на тръбите. По тази причина проводимостта на съществуващия дъждовен канал е доведена до минимум . Това от своя страна води до нахлуване на води в почвата и допълнително овлажняване леглото на канала, респективно на пътното платно, поради продължаващото и системно преовлажняване. Този дефект е не само на централния площад, но и по цялото протежение на дъждовната канализация до дерето. Необходимо е цялостна подмяна на канала по ново трасе с нова геометрия и наклон , като изпълнението започне от дерето към площада. В следствие на деформацията, пътната настилка е леко пропаднала и е загубила надлъжните и напречните наклони, което създава предпоставки за задържане на дъждовни води дълготрайно. С изграждането на нова канализация , нови улични оттоци и вертикално планиране ще се отстрани възникналия проблем. За обекта е изготвен технически проект, който е на разположение в община Борово.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Количествената сметка, Техническата спецификация и Техническия проект. Документацията е достъпна в профила на купувача www.borovo.org/bg/news/oporachki.html

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

село Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Квалификационни изисквания към участниците: 1.Да имат опит в СМР със сходен предмет, който да докажат с приложен списък на изпълнени обекти и представяне на заверени копия на референции и договори. 2. Наличие на оборот от СМР със сходен предмет за последните 3 /три/ години в размер на поне 430 000 лева без ДДС. 3. Да притежава сертификати ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 – всеки от тях с минимален обхват: строителство и ВиК. 4. Да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да притежава актуален лиценз за категорията и групата на строежа. Начин на образуване на предлаганата цена: Участниците представят остойностена количествена сметка за видовете СМР. В предлаганите единични цени се включват всички операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СМР до окончателното му завършване. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, същите ще се извършват за сметка на изпълнителя. Изисквания за качество: СМР да отговарят на нормативните изисквания и стандарти за строителство - да се спазва Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Участникът да предложи гаранционни срокове за всички видове СМР, предвидени за изпълнението на обекта, които да не са по-малки от тези определени в Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. При извършване на строителните работи да се спазват стриктно предоставения проект по всички части. Участникът да предложи срок за изпълнение на обществената поръчка не по-дълъг от 90 кал.дни от откриване на строителна площадка/Акт обр.2а/ до представяне на Акт обр.15.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за комплексна оценка на офертите и относителната им тежест: П1- Предлагана цена -40 точки; П2 - Срок за изпълнение - 10 точки; П3 – Гаранционен срок - 10 точки, Стратегия за изпълнение - 40 точки; Комплексна оценка = П1 + П2 + П3 + П4. Начин на оценка и класиране на офертите по получената комплексна оценка: съгласно Методиката за оценка, приложение към Поканата за участие. Същата е достъпна в профила на купувача www.borovo.org/bg/news/oporachki.html

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/07/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Получените оферти ще бъдат отворени на 09.07.2012г. от 14:00ч. Срокът на валидност на офертата е 90 кал. дни от крайния срок за получаване. Офертата трябва да съдържа следните документи: 1.Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; 2.Документ за регистрация по ДДС, ако е регистриран; 3.Справка за общия оборот и оборота от изпълнение на СМР със сходен предмет и приложени към нея заверени копия на ОПР и баланс за 2011г., 2010г., 2009г. ; 4.Списък на изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката за последните 5 години, който да съдържа договор, предмет, възложител и стойност, придружен с референции от възложители и Акт 15 за съответния обект;5.Сертификати ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 – всеки от тях с минимален обхват: строителство и ВиК; 6.Списък на техническото оборудване, което участникът предвижда за изпълнението; 7.Списък на специалистите, които ще участват в изпълнението на поръчката; 8.Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец) с приложение, подлежащо на оценка съобразно критериите и методиката за оценка; 9.Ценова оферта, придружена с КСС – по образец. 10.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП (по образец); 11.Декларация за съгласие с проекта на договор – в свободен текст. 12.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – в свободен текст; 13.Декларация за участието или неучастието на подизпълнител/и и декларация за съгласие за участие от подизпълнителя/ите, ако е приложима – в свободен текст. Изброените документи се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, ЕИК, адреса и телефоните за контакти с депозиралия го участник, както и точното наименование на предмета на настоящата поръчка. Методиката, образците, количествената сметка и техническите условия за изпълнение на поръчката да се публикуват в профила на купувача www.borovo.org/bg/news/oporachki.html. *При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП. *При сключване на договор определеният изпълнител представя Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% (един процент) от стойността на поръчката без ДДС. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф „вярно с оригинала”, печат и подпис на лицето, представляващо участника. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което следва да се приложи нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/07/2012