Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград"ЕООД, ул."Сан Стефано"№1, За: Таня Димитрова, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74072, E-mail: mbalsv@gmail.com, Факс: 0379 71534

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Периодични доставка на медицински консумативи и превързочен материал за нуждите на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД по предварителна заявка."

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000

Описание:

Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозното количеството на медицинските консумативи и превързочен материал е посочено в Техническата спецификация Приложение №1. Количествата са прогнозни и възложителят не се задължава да ги закупи в пълен размер.Медицинските консумативи и превързочен материал по позиции от спецификацията към договора се определят по предварителна заявка от възложителя, съгласно потребностите на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Свиленград, ул."Сан СТефано"№1, Болнична аптека

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставките се извършват в срок до 72 часа (седемдесет и два часа) от подаване на заявката от възложителя. 2. Остатъчният срок на годност на доставяните медицински консумативи към датата на доставката да не бъде по-малък от 70 % от обявения от производителя. 3. Доставките се заплащат по банков път в български лева по посочената от доставчика банкова сметка, със срок на отложено плащане не по-малко от 120 (сто и двадесет) дни от датата на доставката и след представяне на изискуемите документи съгласно сключен договор. 4. Срок на валидност на офертата - минимум 90 дни. 6. Медицинските консумативи да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ). 7. Медицинските консумативи да отговарят на зададените технически параметри в спецификацията, вид, размер и единична мярка. 8. Всеки кандидат може да участва за всички, за няколко или само за една позиция от техническата спецификация. 9. Офертите на кандидатите трябва до отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП и следва да съдържат: 9.1. Данни за лицето, което прави предложението: Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; за чуждестранните юридически лица еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. При участници обединения - документ /договор/ подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия. 9.2..Техническо предложение по позиции медицински консумативи в техническата спецификация на възложителя с данни за производител, съгласно образец №2. 9.3. Ценово предложение. Участникът попълва единична цена в лева (с ДДС), съгласно образец№3 9.4.Декларация за съответствие на съответното медицинско изделие със съществените изисквания в приложимите случаи, съгласно Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ - от производителя или упълномощения му представител (заверено от участника копие, с гриф „Вярно с оригинала”)-свободен текст. 9.5.Декларация за съответствие на медицинското изделие; “СЕ” марка, където е приложимо (заверено от участника копие, с гриф „Вярно с оригинала”) ”)-свободен текст.; 9.6. Инструкции за употреба, в случаите в които се изискват по ЗМИ; 9.7. Срок на валидност на офертата; 9.8. Декларация за запознаване с условията на поръчката- подписана от участника по образец №4; 9.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП по образец № 5 9.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3; ал. 2, т. 1, 2а, 3, 4 и 6; ал. 5, т. 2 от ЗОП по образец №6 9.11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП по образец №7 9.12.Декларация за наличие или липса на подизпълнител по образец №8; Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3, /изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката/ както следва: 9.14.Декларация съдържаща списък на основните договори за доставка на медицински изделия, изпълнени през предходната година”)-свободен текст., 9.15. участниците следва да представят разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата – заверено от участника копие; 10. Списък на документите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/07/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата, поставена в запечатан непрозрачен плик, с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представени в „МБАЛ-Свиленград” ЕООД,гр.Свиленград ул.”Сан Стефано”№1 лично или от упълномощен представител на кандидата за изпълнител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка., всеки работен ден от 08.00 ч.до 16.00 ч., до указания в поканата срок. Допълнителна информация и документи, свързани с изпълнение на поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес на възложителя www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/07/2012