BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Емилия Георгиева, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9173377, E-mail: e.georgieva@api.government.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за осъществяване на дейност „Информиране и публичност” по проект „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, Акроним на проекта: AccessNet, подпроекти: 1. „Рехабилитация на път ІІ - 86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) / км 94+372.44 (по проект)” 2. „Инженеринг – изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР на път ІІ-55 Голямата звезда – Младиново – Свиленград от км 157+800 до км 187+300”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейностите, които Изпълнителят следва да осъществи за популяризиране на получената финансова подкрепа по Програмата за „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013”, включват: 1. Публикации в пресата - 6 бр. Изявления в регионалната и националната печатна преса относно дейностите по рехабилитация и извършването на неотложни възстановителни СМР на пътните отсечки, чрез които обществеността да бъде информирана за партньорството между ЕС и бенефициента, както и за резултати и срокове за изпълнение. 2. Организиране на две церемонии с включени пресконференции Изпълнителят трябва да организира две церемонии с включени информационни пресконференции за местните и национални телевизионни медии – за започването и завършването на СМР на подпроект: "Рехабилитация на път ІІ 86 Чепеларе – Соколовци”. Да се осигури присъствието на поне 4 представители на 4 различни медии. Пресконференцията за завършването на СМР трябва да бъде проведена на български и на английски език. 3. Подготвяне на информация за публикуване в интернет страницата на АПИ, относно хода на извършване на дейностите - 6 бр. Изпълнителят следва да подготви 1 бр. текстова информация със снимков материал, за изпълнените дейности за подпроект: „Път ІІ-55 Голямата звезда – Младиново – Свиленград”. Изпълнителят следва да подготви общо 5 бр. текстова информация със снимков материал за подпроект: „Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци”. 4. Излъчване на съобщения по местна радиостанция Следва да се излъчат 4 съобщения за проекта (едно съобщение за подпроект: "Път ІІ 55 Голямата звезда – Младиново – Свиленград” и три съобщения за подпроект: "Рехабилитация на път ІІ 86 Чепеларе – Соколовци”) в новинарските емисии на 2 местни радиостанции. 5. Инсталиране и поддръжка на билбордове за периода на реализация на строителните дейности - 2 бр. Инсталиране на два билборда на подпроект: „Рехабилитация на път ІІ 86 Чепеларе – Соколовци". Размерът на билбордовете е 2.00м х 1.20 м. 6. Инсталиране на постоянни обяснителни табели. До 30 дни след завършване на строителството на подпроект „Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци”, Изпълнителят трябва да замени инсталираните два билборда с постоянни обяснителни табели. Изпълнителят ще използва конструкцията на билбордовете и ще замени винилното покритие. До 30 дни след подписването на договора Изпълнителят трябва да монтира две постоянни обяснителни табели на подпроект „Път ІІ-55 Голямата звезда – Младиново – Свиленград”. Размерът на всички табели е 2.00 м х 1.20 м. Броят на постоянните обяснителни табели е четири. Изпълнителят е длъжен да застрахова за своя сметка и в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” всеки един от монтираните по силата на този договор билбордове (за срока на изпълнение на СМР) и отделно всяка една от инсталираните в края на пътно-ремонтните дейности постоянни обяснителни табели (за срок от 3 години от датата на монтирането). 7. Изработване на 2000 бр. брошури; 1000 бр. листовки с информация за изпълнявания проект на английски език и на български език. 8. Изработване на 250 бр. папки с логото на Програмата и наименованието на изпълнявания проект на английски език и на български език. 9. В срок от 20 (двадесет) дни след подписване на договора за възлагане на обществената поръчка изпълнителят изработва План за информиране и публичност. По-подробни изисквания за изпълнението на поръчката са дадени в Приложение № 22 Технически изисквания.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26077 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Смолян

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 1. Изисквания за икономическо и финансово състояние: 1.1. реализирани приходи за последните три финансови години (2009, 2010 и 2011) на стойност не по-малко от 30 000 лева без ДДС от договори с предмет: - подготовка и изпълнение на рекламни задачи и кампании; - дизайн и изпълнение на метални конструкции (билбордове, информационни табели) и договори за пространствено оформление; - медийна реклама (в пресата, радиото или телевизията). 1.2. положителен финансов резултат за последните три финансови години (2009, 2010 и 2011) след данъчно облагане. 2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: 2.1. заверено копие от съставните части на годишните финансови отчети за последните три финансови години (2009, 2010 и 2011), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. 2.1.1. заверено копие от счетоводните баланси за последните три финансови години (2009, 2010 и 2011); 2.1.2. заверено копие от отчетите за приходите и разходите за последните три финансови години (2009, 2010 и 2011). 2.2. справка за общия оборот и отделно за оборота от извършване на услуги при осъществяване на медийни и рекламни дейности и монтаж и изработка на билбордове/информационни табели за последните три финансови години (2009, 2010 и 2011) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение № 10), придружена с договори, референции и др., доказващи извършените услуги. 3. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 3.1. Да има поне две години опит в извършването на медийни и рекламни дейности; 3.2. През последните две години участникът да е изпълнил поне един договор на стойност, по-висока от 8 000 лева без ДДС в една от следните области: - подготовката и изпълнението на рекламни задачи и кампании; - дизайн и изпълнение на метални конструкции (билбордове, информационни табели) и договори за пространствено оформление; - медийна реклама (в пресата, радиото или телевизията). 4. За доказване участникът трябва да представи следните документи: 4.1. Кратка анотация/ представяне на досегашната дейност на участника. 4.2. Списък на основните договори за предоставяне на рекламни и медийни услуги по всяка една от областите, изброени в т.3.2., за последните две години, включително стойностите, сроковете на изпълнение и клиентите (вж. Приложение №11), придружен с договор за изпълнение и референция за добро изпълнение поне за един от договорите, изпълнен за последните две години. 4.3. Участникът трябва да разполага с екип от квалифицирани експерти за успешното изпълнение на поръчката. За целите на изпълнение на възложената дейност екипът от експерти се състои от дизайнер и експерт по „Връзки с обществеността”. 4.3.1. Дизайнер: - висше образование; - подходящо ниво на технически експертни знания в областта на графичния дизайн и предпечатната подготовка; - компютърни умения – Microsoft Office приложения, Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator и друг софтуер, свързан с предпечатната подготовка. - минимум 2 години опит в изпълнението на дизайнерски задачи за предпечатна подготовка; 4.3.2. Експерт „Връзки с обществеността”: - висше образование; - подходящо ниво на експертни знания в областта на връзките с обществеността и комуникациите; - минимум 2 години опит в сферата на „Връзки с обществеността” и/или опит в медийното отразяване на проекти. 5. Наличието на изискванията за образование и професионален стаж по отношение на Дизайнера и експерта по „Връзки с обществеността) се удостоверяват със заверени копия от дипломи, трудови или граждански договори, трудови и осигурителни книжки и др. подходящи документи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването на оферти се извършва по критерия „най–ниска цена”

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/07/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. 2. Оферта, подписана от участника - Приложение № 13. 3. Заверено копие от документа за регистрация на участника или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лицe, се представя легализирания превод на еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 4. Справка „Сведения за участника” – Приложение № 8. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Пълномощникът не може да подписва декларациите, които са лични и се подписват от указаните в документацията лица. Пълномощно се представя, когато Офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. 6. Документ за регистрация по ЗДДС – регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие). Ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в офертата си. 7. Декларация за запознаване с условията на поръчката – управляващият и/или представляващ участника в процедурата, попълва и подписва декларацията по приложения образец към настоящата документацията (Приложение № 7). 8. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, съгласно Приложения № 14, 15 и 16. 9. Декларация по чл. 9 от Вътрешните правила за организация за провеждане на процедури за обществени поръчки от Агенция „Пътна инфраструктура” и за контрола за тяхното изпълнение ( Приложение № 3). 10. Документ за гаранция за участие в процедурата в оригинал (по образец – Приложение № 20) в размер на 260 лв. (двеста и шестдесет лева), съгласно поканата за обществена поръчка или депозит в лева по следната сметка на Агенция „Пътна инфраструктура”: Банка: БНБ – централно управление, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBGBGSD В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейност „Информиране и публичност” по проект „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще” (акроним на проекта AccessNet) по Програмата за „Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013”. 11. Доказателства за икономическото и финансовото състояние съгласно т. 7, включително попълнено Приложение № 10. 12. Доказателства за техническите възможности и квалификация съгласно т. 8, включително попълнени Приложение № 11, Приложение № 12, Приложения № 9 и Приложения № 12.1. 13. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Приложение № 19 14. Образец на Проект на договор – Приложение № 18. 15. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2. 16. Ценовата оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката се изготвя съгласно Приложение № 1. Всички документи трябва да бъдат: 1. заверени (когато са ксерокопия) с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващ участника и „мокър” печат. 2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени изрично за това. В последния случай се изисква да се представи нотариално заверено копие от пълномощно, в което изрично да се предвижда изпълнението на такива функции. Когато участникът е чуждестранно лице - чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/07/2012