Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж.Лъчезар Попов, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9173377, E-mail: l.popov@api.governmen.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект „Оптимизация на Агенция „Пътна инфраструктура” за управление на проекти и програми, финансирани с Европейски средства” по ОП „Регионално развитие 2007-2013г.” Основната цел на проекта е както следва: Оптимизиране и модернизиране на процесите на планиране, управление, наблюдение и оценка на пътните програми и проекти на Агенция „Пътна инфраструктура”, финансирани със средства от структурните фондове на ЕС. Основни задачи Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат от изпълнителя, включително задължението за подготовка на Одиторски доклади, са посочени в т.4 и т.7 от Техническите спецификации /Приложение 14/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212000

Описание:

Одиторски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

0

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно Приложение "А"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; Периодът за изпълнение на услугата е в рамките на 24 месеца и е пряко свързан с периода за изпълнение на ДБФП № BG161РО001/5-01/2008/059 по проект: „Оптимизиране на Агенция „Пътна инфраструктура” за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства”. Началният срок и продължителността за изпълнение на основните задачи на изпълнителя по т.3 започва да тече от съответното уведомление от страна на възложителя.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/07/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. 2. Заверено копие от документа за регистрация на участника или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. 3. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП, ако са приложими. 4. Оферта, съгласно Приложение № 4. 5. Техническа оферта – Приложение № 5 6. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6. 7. Декларация,че учасникът е запознат с договора(Приложение-16) - Приложение № 15; 8. Списък на основни договори за извършване на одит на проекти през последните три години (2009, 2010, 2011) - Приложение № 7; 9. Списък на участниците в екипа за изпълнение на поръчката - Приложение № 8 10. Банкова гаранция за участие по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; 11. Декларация по ЗЗЛД - Приложение № 10; 12. Трудово-биографична справка - Приложение № 11; 13. Техническа спецификация - Приложение № 14; 14. Технически данни по предмета на поръчката - Приложение "А" 15.Декларация за разположение на екипа-Приложение № 9 16. Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя. 17. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. Срок на валидност на офертите – 90 дни от датата на подаването им. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: •документи по чл. 47, ал.1 и 2 от ЗОП; •оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 13 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/07/2012