Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Наталия Павлова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: n.pavlova@api.government.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обекти: Път І-2 Русе-Разград, мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец; Път ІІІ-5007 с. Ветрен-Николаево-Конаре, надлез над път І-6 при км 20+250;Целта на проектите е възстановяване и подобряване на технико-експлоатационното състояние, носимоспособността и дълготрайността на съоръженията с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на моста и надлеза.1.1. Проектите трябва да имат следните характеристики: Път І-2 „Русе - Разград”, Мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец • Ситуационно и нивелетно съоръжението е в права • Дължина на моста L=395,00м с отвори 40,00 + 9 х 35,00 + 40,00м • Габарит – обща ширина В=13,00м; • Връхна конструкция – 4 бр. в отвор стоманобетонови предварително напрегнати Т-образни греди с широк горен фланш и замонолитваща стоманобетонова плоча; • Стълбове – 10 бр., тип „Камертон” Път ІІІ-5007 „С. Ветрен – Николаево - Конаре”, Надлез над път І-6 при км 20+250 • Дължина на надлеза L=40,00м с три отвора 12,00 + 16,00 + 12,00м • Габарит – да се приведе в съответствие с габарита на пътя – Г9 • Греди - четири броя в отвор с междуосово разстояние 2,25м, от обикновен стоманобетон. В Заданията за проектиране са посочени данни и техническите характеристики на съоръженията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71322300

Описание:

Услуги по проектиране и конструиране на мостове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обекти: Път І-2 Русе-Разград, мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец; Път ІІІ-5007 с. Ветрен-Николаево-Конаре, надлез над път І-6 при км 20+250

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Икономическо и финансово състояние.1.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:1.1.1. Общият оборот за последните 3г (2009, 2010 и 2011) от проектиране на големи съоръжения и/или автомагистрали и пътища І, ІІ и ІІІ клас от РПМ на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън Б-я, включващи проекти за големи съоръжения (ново строителство, реконструкция и основен ремонт) да бъде не по-малко от 30 000 (тридесет хил.)лв без ДДС Пр17. 2. Технически възможности и квалификация. 2.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за техн. възможности и квалификация:2.1.1. общо за последните 3г (2009, 2010 и 2011) да е изпълнил проектиране (ново стр, реконструкция и рехабилитация) на най-малко7 бр големи съоръжения.Информ. по тази т. 2.1.1 се представя във формата на попълнено Прил. №7. Изпълнението на посочените в Прил. №7 договори се доказва с: копие от договор, платежни документи-сертификати,от които е видна окончателната стойност на договора(сертификат за завършване,сертификат за получено окончателно плащане или фактура за окончателно плащане);2.1.2.Да има възможност да осигури техн. оборудване и софтуер(приложен и специализиран) за изпълн. на ОП,както следва: 2.1.2.1.Техн.оборудване-минимален набор:а)тотална станция-за всеки обект по 1 бр.общо 2 бр;б)нивелир-за всеки обект по 1бр.общо 2 бр;в)компютри-4 бр;г)транспортни средства-за всеки обект по 1 бр.общо 2 бр;2.1.2.2. Софтуер (приложен и специализиран)-минимален набор:а)геодезически;б)статически програми в) за автоматизирано изготвяне на чертежи (автоматизирано проектиране);г)за оформяне на проект. документация-текстообработващи програми, електронни таблици и др.Информацията по тази точка се представя във формата на попълнено Приложение 8.Списък на техн оборудване и софтуер (приложен и специализиран) за изпълн. на ОП.Списъкът съдържа наименование на софтуера(приложен и специализ),области на приложението му при изпълнението на ППР и основание за ползване от участника (собственост,наем,лизинг,предварителен договор,друго основание,конкретиз от участника).2.1.3.Да разполага с екип,който ще отговаря за изпълнение на ОП включващ Пр.15:2.1.3.1Ръков. служители за съответната специалност с квалификация и професионален опит:а)Ръководител на екипа 1 чов:ръководи цялостното проект на обек,координира изработв на отделните части на проектите,съобр изискв на ЗП и прилож бълг законод, подпомага и информ заинтересованите страни;да има образ. ст “магистър”, спец “Трансп стр”,ПГС или еквивал;проф опит в път и мостово стр-не по-малко от 10г.;специф проф опит в проект на път и мостове-не по-малко от 7г. и с пълна проект правоспос;да е бил ръков. на екип за израб на най-малко 3 проекта за гол съоръжения.б Водещ проектант по част Конструкт 1 чов:рък проект на гол. съоръж.,съобразно изискванията на ЗП и прилож бълг законод; образ степ магистър, спец ТС,ПГС или еквивал;общ проф опит в път сектор-не по-малко от 10г;спец проф. опит в проект на гол съоръж-не по-малко от 6г и с пълна проект правосп;водещ проект при изработ на най-малко3 пр за гол съоръж.в)Инж геодезист-1 чов:образов ст магистър, специал „Инж геодезист” или еквив,общ проф опит-не по-малко от 5г,спец проф опит в обл на път проект-не по-малко от 3г и пълна проект правосп.2.1.3.2. Мин бр служ с пълна проек правосп за съответната спец и проф опит поне 3г в извърш на дейности,идентични с дейност по изпълн на обекта:а)за част Пътна-мин 1 ч;б) Конструкт-мин 2;в) Геодезия-мин 1ч;2.1.3.3. Други служ-инж Хидростроителство,ССС(ПГС), ел инж, инж по др. спец,с пълна проект пр за съотв спец проф опит 3 г в извърш на дейности, идент с предмета на проекта.За лицата по т. 2.1.3 се представят удостоверения за пълна проек правосп(а за участниците-чуждестранни лица, еквивал док съгл законод на държ,в която са установени),копия от дипломи и тр кн (или еквив док, показващ труд, осигурител. стаж)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/06/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1.Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 3. Срок за изпълнение на поръчката - 60 календарни дни,считано от датата на сключване на договора. 4. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 5. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 6. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: • документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; • оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Заверено копие на документ за регистрация участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език;2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3.Оферта, съгласно Приложение № 4;4.Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 5.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6;6.Таблица на основните видове работа- Прил. №А 7.Списък на изпълнени поръчки с идентичен характер на настоящата, които да бъдат доказани чрез възлагателни писма, договори или референции на Възложителя, съгласно Приложение № 7;8.Списък на техн. оборудване и софтуер-Приложение № 8;9.Списък на екипа за изпълнение-Прил.№15;10.Трудово-биографични справки-Прил. №14;11.Декларации по закона за защита на личните данни-Прил. № 12;12.Справка за броя и професионалния опит на служителите-Приложение №13; 13.Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение №9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD 14.Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане-Приложение №10;15.Проект на договор-Приложение №16; 16.Декларация за запознаване с условията на проекта на договор-Приложение №11;17.Общ оборот за последните 3 г.(2009, 2010, 2011)-Приложение №17;18. Декларация за оглед-Пр.№18;19.Техн данни-Пр№16 20.Участникът може да добави друга допълнителна информация, която счита за важна и полезна;Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали док. към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик.Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише.2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:- адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3;- наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата.Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/06/2012