Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул."България" №32, За: Грозденка Дюлгерова,Гергана Тонева, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308;0379 74359, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация,стая 308,стая 217

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Третиране срещу комари с авиационна техника на територии находящи се по поречието р.Марица в община Свиленград в това число и ГКПП с.К.Андреево.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90921000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Територии находящи се по поречието на река Марица в Община Свиленград в землищата на: на гр.Свиленград; с.Генералово;с.Капитан Андреево и ГКПП с.К.Андреево. Приблизителна площ 5000 дка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територии находящи се по поречието на река Марица в Община Свиленград в землищата на: на гр.Свиленград; с.Генералово;с.Капитан Андреево и ГКПП с.К.Андреево

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основната цел на услугата е провеждането на ефективни действия в борбата с комари и снижаване на риска от разпространение на инфекции.Пръскането трябва да бъде извършена с авиационна техника с препарати за растителна защита и обхваща територии с приблизителна площ 5000 дка, находящи се по поречието река Марица и ГКПП с.К.Андреево. Участникът трябва да използва препарати, които да отговарят на следните изисквания:възможност да се прилагат за съответния вид обработка; да са разрешени за пускане на пазара и употребявани в Република България; бърз начален ефект; високоефективни; ниска токсичност и кратък карантинен период;безвредни за хора и домашни животни; неувреждащи околната среда. Участникът следва да представи: списък на препаратите, които ще се използват при третиране на земните площи, както и начина на употреба на съответния препарат (концетрация и разходна норма); разрешение за пускане на пазара от Министъра на здравеопазването за съответния предлаган от участника препарат или разрешение за ползване на одобрени препарати за растителна защита от МЗХ; информационен лист за безопасност на съответния препарат. Участникът трябва да притежава: валидно свидетелство за специализирани авиационни работи/съгласно Наредба 24/15.02.2000г.на Министерството на транспорта и съобщенията/;участникът трябва да представи копие от удостоверение за регистрация на авиационната техника; участникът трябва да представи удостоверение за летателна годност на авиационната техника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/06/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/06/2012